Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за избиране на подуправител на Българската народна банка
Сигнатура 107-00-5
Дата на постъпване 07/04/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 08/04/2011
Обнародван в ДВ брой 31/2011 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на подуправител на Българската народна банка