Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за промяна в състава на Комисия по здравеопазването
Сигнатура 254-02-18
Дата на постъпване 31/01/2012
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/02/2012
Обнародван в ДВ брой 12/2012 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването