Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисия по земеделието и горите
Сигнатура 254-02-111
Дата на постъпване 18/09/2012
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/09/2012
Обнародван в ДВ брой 75/2012 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по земеделието и горите