Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши "Одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на "Топлофикация София" ЕАД и другите доставчици на топлинна енергия за периода 01.01.2011 г. - 30.04.2013 г."
Сигнатура 354-02-12
Дата на постъпване 25/01/2013
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/02/2013
Обнародван в ДВ брой 19/2013 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.