Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Сигнатура 354-02-54
Дата на постъпване 11/07/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/07/2013
Обнародван в ДВ брой 64/2013 г.
Финален текст на решението Решение за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика