Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г., ведно със становището на Комисията по правни въпроси към ВСС
Сигнатура 311-00-4
Дата на постъпване 12/07/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 12/09/2013
Обнародван в ДВ брой 81/2013 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г.