Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
Сигнатура 354-02-142
Дата на постъпване 05/11/2013
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/11/2013
Обнародван в ДВ брой 98/2013 г.
Финален текст на решението Решение за попълване на състава и ръководството на Комисията по културата и медиите