Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване на състава на Комисията по културата и медиите
Сигнатура 354-02-147
Дата на постъпване 15/11/2013
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/11/2013
Обнародван в ДВ брой 103/2013 г.
Финален текст на решението Решение за попълване на състава на Комисията по културата и медиите