Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.
Сигнатура 920-00-11
Дата на постъпване 29/03/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 11/04/2019
Обнародван в ДВ брой 32/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г.