Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Народното събрание на Република България в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България
Сигнатура 18
Дата на постъпване 12/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
    Ние, народните представители в 40-ото Народно събрание на Република България, като подчертаваме: - ангажираността на словенското председателство на Европейския съюз, което определи рака като приоритет за 2008 г.; - значението на приетата от Европейския парламент Резолюция за борба срещу рака в разширения Европейски съюз на 10 април 2008 г., в която се призовава страните членки да предприемат конкретни и ефективни мерки за профилактика, скрининг, ранна диагностика и адекватно лечение на онкологичните заболявания; - предстоящото приемане на съобщение относно рака от Европейската комисия; като отбелязваме, че: - онкологичните заболявания са сериозен медико-социален проблем за България и Европейския съюз; - онкологичните заболявания представляват втората главна причина за смъртност в България и Европа; - според данни на Световната здравна организация поне една трета от всички случаи на рак са предотвратими, а друга една трета от раковите заболявания биха могли да бъдат излекувани, ако бъдат навременно открити и бъде проведено адекватно лечение; - България е на едно от водещите места в Европейския съюз по онкологични заболявания, като разпространението на тези заболявания придобива застрашителни размери - 250 000 души регистрирани, около 30 000 новооткрити случаи годишно, 17 000 смъртни случаи ежегодно; - в сравнение с много от страните - членки на Европейския съюз, в нашата страна се наблюдава висока и нарастваща смъртност и същевременно ниска преживяемост сред онкологично болните; - опитът на водещите страни показва, че онкологичните заболявания могат да бъдат ограничени и контролирани чрез ефективни скринингови програми, организирана профилактика, ранна диагностика, навременно и съвременно лечение и адекватни палиативни грижи; - наличието на ефективна Национална скринингова програма за трите типа рак, които могат да се предотвратят (гърда, маточна шийка, колоректален), значително ще намали неблагоприятните показатели по отношение на онкологичните заболявания в България и чувствително ще намали разходите за лечение; убедено заявяваме, че: - приветстваме и подкрепяме предприетите действия на Европейския парламент и Комисия за борба с рака; - ще съдействаме на всички органи на държавната власт и неправителствените организации за провеждане на активна широко обществена информационна кампания относно профилактиката и скрининга на онкологичните заболявания; - ще съдействаме чрез законодателни инициативи за създаване на условия за ефективна борба с раковите заболявания и възможности за прилагане на европейските стандарти за лечение и грижа за пациентите; - ограничаването на онкологичните заболявания в България и конкретно изготвянето на Национална скринингова програма и Национален антираков план в съответствие с препоръките на Световната здравна организация и Европейския парламент трябва да бъдат приоритет на отговорните институции в Република България; - е необходимо да се продължи подпомагането на Българския национален раков регистър, който да бъде основата за поставяне на реални цели, за постигане и измерване на напредъка в работата за ограничаване на онкологичните заболявания в страната; - е наложително изграждането на всеобхватна национална информационна система на пациентите с онкологични заболявания в България; - е наложително създаването на междуинституционална работна група към Министерството на здравеопазването от представители на всички заинтересовани страни, която да изготви Национална скринингова програма за онкологичните заболявания и Национален антираков план, които да бъдат внесени за обсъждане и приемане от Народното събрание; - след приемането на програмата и антираковия план, отговорните институции е наложително да предприемат необходимите действия за осигуряване на съответстващо финансиране за ефективно изпълнение на целите, заложени в тези документи; - е наложително създаването на ефективни механизми за контрол по изпълнението на целите, заложени в гореспоменатите документи. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 12 юни 2008 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/06/2008 - приет(приет в зала)