Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията Декларация на Народното събрание на Република България от 27.06.2008 г. относно резултатите от проведената Седмица на социалната политика
Сигнатура 19
Дата на постъпване 27/06/2008
Сесия Девета сесия
Текст на декларацията
    Ние, народните представители от Четиридесетото Народно събрание на Република България, като изразяваме удовлетворението си, че от 26 май до 30 май 2008 г. България беше домакин на Седмицата на социалната политика, инициатива на българското правителство, Европейската комисия и Европейския социален фонд, като припомняме, че Народното събрание ратифицира Лисабонския договор и е ангажирано със социалните и икономическите приоритети на Лисабонската стратегия, като отчитаме, че социалната проблематика е приоритет на българския парламент и ангажимент на българската държава към социалния дневен ред на българското общество и на европейската общност, като подчертаваме, че българските и европейските граждани са изправени пред големи социални предизвикателства, които надхвърлят националните граници, и че тези предизвикателства намират отговорите си в съхраняване на европейския модел, който съчетава икономическия успех и социалната отговорност, като вярваме, че богатството на България и Европа са в знанията и способностите на хората и че те са ключът към растежа, заетостта и социалното единство, подкрепяме изводите, направени през Седмицата на социалната политика, свързани със следните политики: - социална закрила и социално включване; - антидискриминация и равни възможности; - безопасност и здраве при работа; - политика по заетостта; - миграция и труд. Ние, народните представители от Четиридесетото Народно събрание на Република България, убедено заявяваме, че с работата си в Народното събрание ще продължим да отстояваме постигнатото от България в социалната политика и ще предлагаме и подкрепяме законодателни решения, насочени към решаване на социалните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани и всички останали граждани от Европейския съюз, и препоръчваме на нашите представители в Европейските институции да отстояват в своята дейност основните изводи от Седмицата на социалната политика. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 27 юни 2008 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/06/2008 - приет(приет в зала)