Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията ДЕКЛАРАЦИЯ на Четиридесето Народно събрание на Република България относно мерките за ограничаване на последствията от спиране на доставките на природен газ за България
Сигнатура 27
Дата на постъпване 12/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на декларацията
    Ние, народните представители в Четиридесетото Народно събрание, на основание на чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и - като отбелязваме, че с преустановяването изцяло и без предупреждение на подаването на природен газ към Република България на 6 януари 2009 г. в 3 часа и 25 минути, страната беше поставена в безпрецедентна ситуация, предизвика в т.ч. и значителни загуби за българската икономика; - като имаме предвид, че в тази ситуация е налице превантивен механизъм, съгласно Директива 2004/67/ЕО на Съвета на ЕС от 24 април 2004 г. относно мерките за гарантиране на снабдяването с природен газ, както и в законодателен аспект у нас в чл. 72, ал. 1 и чл. 74, ал. 1 от Закона за енергетиката и в съответните подзаконови актове. Въпреки това съществуват нарушения на тези разпоредби, които създадоха проблеми по места; - като отчитаме, че българското правителство, президент и държавни институции предприеха необходимите мерки за предотвратяване на енергийната криза и за нормализиране на подаването на газ в страната; - като осъзнаваме, че сложността на ситуацията надхвърля националните възможности за преодоляване на кризата и необходимостта от общите усилия на Европейския съюз, Русия и Украйна, ДЕКЛАРИРАМЕ: 1. Необходимо е незабавното възстановяване и нормализиране на газоснабдяването, като всякакви технически спорове следва да бъдат последващо уточнени. 2. Подкрепяме усилията на правителството за ускорени действия за развитие на вътрешните източници и хранилища, за бързо изграждане на междусистемни връзки с Румъния и Гърция, както и за диверсифициране на източниците и трасетата за доставка на газ чрез газопроводите "Набуко" и "Южен поток" и чрез терминали за втечнен газ. З. Необходимо е Министерският съвет да създаде междуведомствена група, подпомагана от независими експерти, която да извърши анализ на: - действията на компетентните органи в условията на криза; - тяхното съответствие с нормативната уредба; - необходимите усъвършенствания на нормативната уредба и да направи съответните предложения; - да определи загубите за българската икономика и да конкретизира начините за тяхното обезщетяване. 4. Подчертаваме приоритетността на общата енергийна политика на Европейския съюз на базата на принципите на енергийната сигурност и солидарност и на прозрачността, която да включва система за ранно предупреждение, да елиминира посредниците и да гарантира надеждност на доставките, залегнали в Общата енергийна харта. 5. Считаме за необходимо органите на Европейския съюз да предприемат своевременни практически и програмни действия за недопускане в краткосрочен и дългосрочен план на подобни кризисни ситуации. 6. Призоваваме Европейската комисия, базирайки се на Директива 2004/67/ЕО, да предостави съответното становище за подпомагане на България като държава-членка, особено силно засегната от прекъсването на снабдяването с природен газ. Декларацията е приета от 40-то Народно събрание на 12 януари 2009 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/01/2009 - приет(приет в зала)