Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за декларация
Име на декларацията ДЕКЛАРАЦИЯ относно 60-ата годишнина от създаването на Съвета на Европа
Сигнатура 2
Дата на постъпване 17/09/2009
Сесия Първа сесия
Текст на декларацията
    Народното събрание на Република България - Като оценява високо огромната роля на Съвета на Европа за превръщането на европейския континент в зона на мир, свобода, демокрация и върховенство на закона, за установяването и гарантирането на правата на човека и основните свободи, за елиминиране на разделителните линии на конфликти между страните и защитата на индивидуалните права на гражданите, за създаването на дух на толерантност, диалог и сътрудничество между хората, за защитата на етническите и културни различия, които обогатяват европейското общество; - Като подкрепя създаването и прилагането на общи европейски стандарти в редица области, чрез съществуващите над 200 конвенции на Съвета на Европа; - Като приветства разширяването на Съвета на Европа от първоначално 10-те страни-членки при подписването на основополагащия статут в Лондон на 5 май 1949 г. до 47 страни-членки днес, с 800 милиона граждани; - Като припомня историческата роля, изиграна от Съвета на Европа за изграждането на българската демокрация след приемането на България за член на 7 май 1992 г.; - Като подчертава и значението на българския принос в развитието на европейския процес чрез лансиране на значими инициативи в институциите на Съвета на Европа; - Като подчертава участието на Народното събрание в работата на Съвета на Европа чрез работата на българските делегации в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа; - Като смята за изключително важно Съветът на Европа да продължи активно своята роля на защитник на европейските ценности и стандарти и да участва както и досега в усъвършенстването на европейското общество; - Като оценява важността на ролята, която Съветът на Европа ще играе и в бъдеще, в т.ч. и като форум за диалог и сътрудничество между своите страни-членки, които членуват и в Европейския съюз, и тези, нечленки на Европейския съюз, за развитието на Средиземноморското сътрудничество и за разпространение на европейските ценности дори отвъд географските граници на Европа с цел изграждане на по-сигурен и по-справедлив свят; - Като изразява съжаление за това, че Министерството на външните работи на Република България не е отправило покана, съгласно § 1, т. 5 от Закона за избиране на народни представители, към избраната на 27 април 2009 г. ад-хок комисия на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа за наблюдение на изборите в България, което предизвика остра декларация на Бюрото на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа от 22 юни 2009 г. и предложение за оспорване на пълномощията на българската делегация в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа; - Като апелира към Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа да вземе предвид промяната на правителството и правителственото мнозинство в Народното събрание след проведените парламентарни избори на 5 юли 2009 г. и съответно избирането на нова българска делегация в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа Д Е К Л А Р И Р А: Република България ще продължи активно да участва в дейността на всички институции на Съвета на Европа, ще подкрепя неговото развитие и ще сътрудничи искрено и ефективно за постигане на целите на тази най-стара европейска организация. Декларацията е приета от 41-ото Народно събрание на 17 септември 2009 г. и е подпечатана с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/09/2009 - приет(приет в зала)