Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Българската академия на науките за 2016 г.
Сигнатура 705-00-1
Дата на постъпване 24/04/2017
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 18/05/2017
Обнародван в ДВ брой 41/2017 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2016 г.