Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Сигнатура 754-02-80
Дата на постъпване 20/10/2017
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 26/10/2017
Обнародван в ДВ брой 87/2017 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава и ръководството на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика