Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент, приет с Решение на Европейския парламент (2005/684/ЕО, Евратом) от 28 септември 2005 г.
Сигнатура 902-03-9
Дата на постъпване 26/05/2009
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология