Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на икономиката и енергетиката към 31.12.2008 г.
Сигнатура
Дата на постъпване 23/03/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология