Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2008 г.
Сигнатура
Дата на постъпване 29/08/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология