Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори - държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони
Сигнатура 354-02-25
Дата на постъпване 25/02/2013
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология