Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г. и Годишния доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2010 г.
Сигнатура 102-00-42
Дата на постъпване 04/07/2011
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология