Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2013 г., Годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2013 г. и Одитен доклад № 0100004714/11.04.2014 г. на Сметната палата и становище за заверка на годишния финансов отчет за 2013 г. на Комисията за финансов надзор, неразделна част от него
Сигнатура 420-00-34
Дата на постъпване 30/05/2014
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология