Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и Годишен доклад и отчет за дейността на държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2012 г.
Сигнатура 302-00-22
Дата на постъпване 18/07/2013
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология