Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбраната
Комисия по отбраната
E-mail: ko@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 223
Телефон: (+359 2) 988 13 88; Факс: (+359 2) 988 19 87
Жулиета Сергеева Георгиева
Комисия по отбрана е създадена в 40-ото Народно събрание. В основата на дейността и стои формирането на политиката на страната в областта на сигурността, отбраната и развитието на въоръжените сили.

Отговорностите са преди всичко към външната сигурност на страната, на съюзниците и не на последно място към живота и здравето на военнослужещите. В последните десетилетия ролята на България в международната политика за сигурност се промени – в посока на ефективно участие на страната в европейската и евроатлантическите колективни системи за сигурност; в отговор на предизвикателствата на международния тероризъм, на трафика на хора, наркотици, оръжие и средства за масово унищожение.

Комисията по отбрана изпълнява важна функция при осъществяването на принципа на разделение на властите – парламентарен контрол над изпълнителната власт по отношение сектора за сигурност. Контролните правомощия се изразяват на първо място в обсъждане и утвърждаване на бюджета, предназначен за сигурността и отбраната на страната. Членовете на комисията участват активно в изработването на законовата рамка на сектора. Комисията разглежда законопроекти и проекти за решения, декларации и обръщения, изготвя доклади, прави предложения и взема становища по тях.

Парламентаристите са в непрекъснат контакт с гражданите – техните избиратели и представят интересите на обществото при формирането и изпълнението на държавната политика. Често използвана форма за контрол и непосредствен контакт с представителите на изпълнителната власт са изискването на доклади, информационни справки, провеждането на изслушвания. При обсъждането на особено важни проблеми, Комисията по отбрана приема становище с препоръки към изпълнителната власт. Мнението на комисията няма задължаващ характер за съответните институции, но тъй като са индикатор за политическата воля на най-важния орган на представителната демокрация, ръководителите на сектора за сигурност се отнасят към тях с подобаващото се внимание.

Темите от дневния ред на Комисията по отбрана са свързани със сигурността на страната, почти винаги се работи с поверителна или секретна информация и поради това заседанията не са публични. По решение на председателя на комисията отделни заседания могат да бъдат открити. Редовните заседания се провеждат веднъж седмично – в четвъртък, от 14.30 часа, в зала 238 на сградата на пл. „Александър Батенберг” № 1.