Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/11/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията, № 302-02-18, внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 7 ноември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите – Петър Чобанов – министър, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари”, Дамян Стайков – началник на отдел в същата дирекция, Ваня Вачева – началник на отдел в същата дирекция и Диана Драгнева – директор на дирекция „Държавно юрисконсултство”.
  Законопроектът беше представен от г-н Чобанов.
  След интензивен процес по подготовка и договаряне на заемите на 4 ноември 2013 г. са подписани три договора за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти и падежи през 2020, 2023 и 2028г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията.
  С подписаните договори се предвижда да бъдат пласирани заеми в три транша, съответно със 7, 10 и 15-годишен матуритет, като за всеки транш е сключен отделен договор за прехвърляем заем. Размерът на всеки от трите транша и лихвеният купон по него ще бъдат определени след провеждане на маркетинг сред инвеститорите и процес на предварително приемане на заявки. Конкретните параметри по договорите ще бъдат отразени в Приложението за Ценовите условия, което е неразделна част от договорите и ще бъде подписано след одобряване на инвеститорските заявки. Ако Приложението за Ценовите условия не бъде подписано до 31 декември 2013г. договорите за заем ще станат невалидни без каквито и да е било по-нататъшни задължения за страните. Общият размер на заемите няма да надвишава 360 милиона евро.
  Кредитните споразумения са сключени на основание на §14а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., като получените средства ще дадат възможност да бъдат възстановени изчерпаните в началото на годината буфери в бюджета, съответно да бъдат минимализирани евентуални ликвидни рискове в началото на следващата година. Тези необходими мерки от страна на правителството са насочени към стабилизиране нивото на фискалния резерв над минимално гарантираното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. в размер на 4,5 милиарда лева, което от своя страна позволява провеждането на предвидима емисионна политика през 2014 г. Поемането на нов дълг в размер до 360 милиона евро няма да окаже влияние върху регламентираното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. ниво на максималния размер на държавния дълг в размер на 14,6 милиарда лева към края на годината, съответно общата задлъжнялост на държавата, няма да се увеличи.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 12 народни представители, „Въздържали се” – 8, без „Против“ .
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията, № 302-02-18, внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума