Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
02/07/2014 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-48/03.07.2014г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 454-01-75, внесен от Йордан Кирилов Цонев на 25.06.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 2.07.2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 454-01-75, внесен от Йордан Кирилов Цонев на 25.06.2014 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на финансите: г-жа Людмила Петкова, заместник министър.
  Законопроектът беше представен от г-н Йордан Цонев.
  Законопроектът е изготвен с цел усъвършенстване на законовите разпоредби и улесняване на практическото прилагане на закона. Тъй като на практика законът засяга изключително голям брой лица, този широк обхват може да доведе до ограничения и пречки за чуждестранни инвеститори да инвестират в България без реална икономическа или бюджетна полза за страната. Законопроектът предвижда и създаването на нарочен Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенция по вписванията.
  Комисия по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 454-01-75, внесен от Йордан Кирилов Цонев на 25.06.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума