Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
02/07/2014

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх. № 453-03-52/16.07.2014г.
  ОТНОСНО: Общ законопроект на приетите на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-60/11.06.2014 г., внесен от Цецка Цачева и група народни представители и законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, № 454-01-81/30.06.2014 г., внесен от Йордан Цонев

  Общ проект!

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс


  § 1. В Глава шеста, раздел ІV „Престъпления против паричната и кредитна система” се създава чл. 252а:
  „Чл. 252а. (1) Който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до всяване на смут и страх в населението се наказва с лишаване от свобода от две до пет години.
  (2) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет до десет хиляди лева.”

  § 2. В чл. 343 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в текста преди б. „а” думите „или деецът е избягал от местопроизшествието” се заличават.
  б) в б. „а” думите „пет години” се заменят с „шест години”, а думата „осем” се заменя с „десет”.
  в) в б. „б” думите „десет години” се заменят с „петнадесет години”, а думите „петнадесет години” се заменят с „двадесет години”.
  2. Създават се ал. 5 и 6:
  (5) Ако деецът е избягал от местопроизшествието, наказанието е:
  а) при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода от една до пет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от две до осем години;
  б) при смърт - лишаване от свобода от три до десет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
  (6) Наказанието по буква „б” на ал. 5 се налага и когато е настъпила смърт на едно или повече лица или телесна повреда на едно или повече лица.

  § 3. В чл. 343б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до една година” се заменят с „от една до три години”, а накрая се добавя „ и с глоба от двеста до хиляда лева”.
  2. В ал. 2 думите „две години” се заменят с „от една до пет години”, а думите „от сто до триста лева” се заменя с „от петстотин до хиляда и петстотин лева”.
  3. В ал. 3 думите „до две години” се заменят с „една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева”
  4. Създава се ал. 4:
  „(4) Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал. 3, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.”

  § 4. В чл. 343в се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до две години” се заменят с „до три години и с глоба от двеста до хиляда лева”.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) Който управлява моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

  ЧЕТИН КАЗАК
  Форма за търсене
  Ключова дума