Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
17/10/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване № 354-01-60 внесен от Атанас Тодоров Мерджанов и група народни представители на 25.09.2013г.
  На свое редовно заседание, проведено на 17 октомври 2013 година, Комисията по отбрана разгледа внесения от Атанас Мерджанов и група народни представители Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване.

  На заседанието присъстваха г-н Ангел Найденов,министър на отбраната и г-н Антон Ластарджиев, директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“.

  От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Атанас Мерджанов. Със законопроекта се предлага изменение на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване с цел премахване на въведеното към 01.01.2013 г. допълнително условие за ранно пенсиониране на военнослужещите, а именно навършването на определена възраст. По този начин единственото условие за придобиване на посоченото право ще остане наличието на 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи.

  Съгласно мотивите, чл. 69 и чл. 69а от КСО поставя военнослужещите в дискриминационно положение спрямо останалите категории лица като държавните служители от МВР, по закона за ДАНС, по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, по чл. 391 от Закона за съдебната власт, а с последните промени и балерините, балетистите и танцьорите.

  В мотивите се посочва, че анализът от прилагането на новите условия за пенсиониране на военнослужещи води до множество проблеми:
  • Кадрови проблеми във въоръжените сили вследствие от преждевременното напускане на 700 военнослужещи, основно със звание „майор“ („капитан III ранг“) и „подполковник“ („капитан II ранг“);
  • Напрежение и усещане за несигурност в резултат от двукратното изменение на условията за пенсиониране на военнослужещите в кратки срокове;
  • Несигурност по отношение на кариерното им развитие.

  Според вносителите, възстановяването на стария режим за придобиване на право на ранно пенсиониране от военнослужещите ще осигури равнопоставеността им спрямо останалите правоимащи лица по чл. 69 и чл. 69а от КСО, ще създаде спокойствие при планирането на кариерното им развитие, предвидимост относно реализиране пенсионните им права и по-висока мотивация за изпълнение на военната служба.

  По мнение на експерти, с предлаганото изменение на КСО право на пенсия биха придобили 1095 военнослужещи с различни военни звания и длъжности, като по-малко от 10 % от тях биха се възползвали от него, а общият размер на разходите на тази база няма да надхвърли 5 млн. лева за година и по този начин няма да влияе върху финансовата устойчивост на пенсионна система.

  В провелото се обсъждане на законопроекта взеха участие министърът на отбраната Ангел Найденов, народните представители Владимир Тошев, Атанас Мерджанов, Венцислав Лаков, Борис Цветков, Георги Андреев, Любомир Христов, Валентин Радев, Атанас Пъдев, Спас Панчев, Пламен Манушев и председателят на Комисията по отбрана Янко Янков.

  Министърът на отбраната Ангел Найденов представи становището на МО пред членовете на Комисията по отбрана, според което изискването за навършване на определена възраст за придобиване право на пенсия е едно излишно изискване, създаващо несигурност, нестабилност, липса на предвидимост в развитието на военната кариера и което в крайна сметка довежда до напускането на близо 700 военнослужещи. В становището се посочва, че малък брой военнослужещи биха се възползвали от правото на ранно пенсиониране. Министърът на отбраната изрази своята „гореща“ подкрепа към предложения законопроект.

  Народният представител Владимир Тошев предложи да се отложи гласуването за вземане на становище на комисията по този въпрос и да не се прибързва.

  Народният представител Атанас Мерджанов определи позицията на Владимир Тошев като „странна“ и изтъкна, че предишния път са били свидетели на едно договаряне между бившият министър на отбраната с тогавашния финансов министър и вицепремиер.

  Народният представител Венцислав Лаков съобщи, че партия „Атака“ ще подкрепи този законопроект, тъй като тази несправедливост трябва да бъде възстановена.

  Народният представител Владимир Тошев заяви, че ще отправи официално питане към министъра на отбраната относно колко офицери са напуснали армията ежегодно през последните 5-10 години. Според него по този начин ще се потвърди, че тази цифра е нито по-страшна и нито по-различна от тази за 2012 г.

  Министърът на отбраната Ангел Найденов заяви, че ще отговори ако има подобен въпрос, но припомни за многото съкращения през годините, в това число като се започне от 2010 година, през която са съкратени 5 000 военнослужещи, съответно част от тях пенсионирани.

  Народният представител Борис Цветков изтъкна, че няма сериозни забележки и резерви към това предложение. Според него възраженията по тази тема са формални и маловажни. Той обърна сериозно внимание на спецификата на военната служба.

  Народният представител Владимир Тошев обърна внимание на различията, които съществуват по отношение на условията за пенсиониране в други две страни членки на НАТО – Гърция и Турция в сравнение с България и отново отправи апел да не се прибързва, тъй като решението отново може да се окаже грешно.

  Министърът на отбраната Ангел Найденов обясни, че освен в Босна Херцеговина и Македония, няма кумулативно изискване - стаж и определена възраст за придобиване право на пенсия. Той подчерта, че по отношение на българските военнослужещи има едни от най-високите изисквания за пределна възраст и осигурителен стаж.

  Народният представител Георги Андреев беше категоричен, че темата не трябва да се политизира и законопроекта трябва да бъде подкрепен.

  Народният представител Любомир Христов заяви, че е раздвоен по отношение на законопроекта и поради тази причина иска да чуе становището на Министерски съвет.

  Министърът на отбраната Ангел Найденов поясни, че няма как Министерски съвет да бъде арбитър в този случай, тъй като такова обсъждане в рамките на МС не е проведено.

  Народният представител Валентин Радев разясни, че са имали определени колебания относно законопроекта. Поради тази причина искат да чуят мненията на Тристранния съвет, на Министерски съвет и на Министерството на труда и социалната политика и едва тогава да се пристъпи към определено решение.

  Народният представител Атанас Мерджанов изтъкна, че Комисията по отбрана, независимо от Специализираната комисия трябва да обърне подхода за повлияване в интерес на военнослужещите и гарантиране техните права.

  Народният представител Атанас Пъдев отбеляза, че водещата комисия по този въпрос е именно Комисията по отбрана и свеждайки нещата само до финансови параметри се подчиняват сфери като сигурността и отбраната.

  Народният представител Владимир Тошев подчерта, че има установена практика в някои натовски държави, при която решенията касаещи професионалното развитие на личния състав влизат в сила 10 години след като бъдат приети и по този начин няма да се водят спорове, които да бъдат текущи и в кратка перспектива.

  Народният представител Спас Панчев призова за единство в комисията по този законопроект, за да може професията на военнослужещите да бъде не само уважавана, но и желана. Той отправи същият апел и по отношение на Закона за бюджета.

  Народният представител Пламен Манушев наблегна на ролята на сигурността и предвидимостта в системата на въоръжените сили и изрази своето съжаление за част от реформите в Българската армия, които се свеждали само до съкращение на личния състав, а не до истински реформи. Той сподели, че лично ще подкрепи отмяната на този параграф в КСО.

  Министърът на отбраната Ангел Найденов представи едно социологическо проучване направено само сред военнослужещите, според което 87,3 % искат да се възстанови старото положение, 3,4 % искат гратисен период, 4,5 % искат да се запазят измененията, които са въведени в края на 2012 година, а 4,8 % са заявили, че не могат да преценят.

  В заключение председателят на Комисията по отбрана Янко Янков наблегна на факта за съществуващия задължителен осигурителен стаж от 27 години. Той отбеляза, че този стаж е достатъчен да покрие докрай с пенсия живота на военнослужещите, но всъщност се получава така, че тези хора ще получават по-малко години пенсия от това, което им се полага.В същото време обърна внимание на това, че българите по продължителност на живот са на едно от последните места в Европейския съюз, има пределна възраст за пенсиониране и този законопроект няма да натовари фиска на осигурителна система. Янко Янков подчерта,че дори от гледна точка на експертизата, аргументите ясно показват неправилността на настоящия режим за пенсиониране на военнослужещите. Според него държавата трябва да осигури устойчивост, за да може военнослужещите и техните семейства да имат предвидимост в дългосрочен план. Янко Янков отбеляза, че трябва да има пълно съгласие в комисията, за да може тази устойчивост да съществува.

  След изслушването на мотивите се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 72, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да приеме следното

  РЕШЕНИЕ:

  Да приеме Законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване.
  Форма за търсене
  Ключова дума