Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
14/11/2013 първо гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 302-01-37, внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.
  На редовно заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., Комисията по отбрана обсъди Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

  На заседанието присъстваха господин Ангел Найденов - министър на отбраната, генерал Константин Попов - началник на Военновъздушните сили на Република България, госпожа Георгица Стоянова - директор на дирекция „Правно нормативна дейност“ в министерството на отбраната, господин Антон Гинев - заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-жа Красимира Стоянова - директор на дирекция „Правна“ в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, господин Владимир Димитров - директор на дирекция „Авиационна безопасност“ в Главна дирекция „Гражданско въздухоплаване“.

  От името на вносителите законопроектът беше представен от министъра на отбраната Ангел Найденов. С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се цели създаване на законова възможност за реализиране на организационни промени в Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, необходими за ефективно осъществяване на държавната политика в областта на отбраната.

  Предлага се преструктуриране на „Комендантство-МО“, създадено като юридическо лице по чл.60 от Закона за администрацията, в ново военно формирование – структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, част от въоръжените сили. Според вносителя това ще доведе до намаляване на съществуващите административни структури, администрацията ще се освободи от неприсъщи функции и ще се оптимизира дейността й.

  Предлага се създаването на допълнителна възможност за осъществяване на задачата на въоръжените сили по участието им в охраната на стратегически обекти и на части от критичната инфраструктура, без да се изменя основният метод на нейното възлагане. Отбелязва се, че предложението е в унисон с предложената в проекта на Закон за МВР уредба на такава дейност и икономическият компонент на предложението е в съответствие с предвидените в чл.13 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България начини на финансиране на дейностите свързани с отбраната.

  Допълват се функциите на Инспектора на Министерството на отбраната с цел същият да извършва проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили. В настоящия момент тази дейност е вменена като отговорност на началника на отбраната само по отношение на Българската армия, но не и относно останалата част на въоръжените сили. Посочва се, че няма законова възможност орган на министъра на отбраната да осъществява цялостен контрол върху бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили.

  Като част от реализацията на поетите ангажименти в социалната програма на правителството са направени следните предложения:

  - Повишаване на пределната възраст на войниците (матросите), от 45 на 50 години, чрез което ще се създаде възможност за по пълноценно използване потенциала им, придобит по време на тяхната служба. Ще бъдат реализирани икономии на средства, необходими за приемане на военна служба на граждански лица и последващото им обучение. С направеното предложение ще се възстанови положението преди изменението в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г., когато пределна възраст бе драстично намалена от 49 на 45 години;

  - Създаване на законова възможност военнослужещите мъже, които са самотни родители (осиновители), да ползват отпуски, свързани с отглеждането на децата им, при условията и по реда на Кодекса на труда.

  Според вносителите, предлаганият законопроект ще създаде условия за:

  - Поддържане на необходимите способности от въоръжените сили за мирно и военно време чрез създаването и функционирането на специализирано военно формирование;

  - Възможност за осъществяване на контрол върху бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във всяка структура от въоръжените сили от специален орган – пряко подчинен на министъра на отбраната;

  - Повишаване привлекателността на военната професия.

  В провелото се обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители Валентин Радев и Пламен Манушев, председателят на Комисията по отбрана Янко Янков и министърът на отбраната Ангел Найденов.
  Народният представител Валентин Радев заяви, че като цяло не възразява на предложенията, но има въпросителни по отношение на второто и четвъртото предложение, които са свързани с участието в охраната на стратегически обекти и на възрастта за пенсиониране.

  Министърът на отбраната Ангел Найденов поясни по отношение на възрастта за пенсиониране, че повишаването на пределната възраст на 50 години е един благоприятен режим от гледна точка на правата на военнослужещите и необходимият им стаж от 27 години. По отношение на договорите за охрана на стратегически обекти отбеляза, че става въпрос за една допълнителна възможност по подобие на МВР, чрез която ще има възможност за сключване на нови договори, за регламентиране на взаимоотношения със съответните юридически лица и получаване на възнаграждение.

  Народният представител Пламен Манушев изрази мнение, че няма нищо против законопроекта, но по отношение на Инспектората добави, че начело трябва да застане генерал, който да проверява бойната готовност, бойната подготовка и да извършва комплексни проверки, тъй като един цивилен ръководител на Инспектората не би могъл да извършва всички тези дейности. Също така добави необходимостта от вдигане на възрастта на пенсиониране за генералите и полковниците
  Председателят на Комисията по отбрана Янко Янков изясни, че вече съществуват разговори с министъра, свързани с пределната възраст на пенсиониране за генерали и офицери и се очаква становището на министерството.

  Народният представител Валентин Радев поиска статистиката за средната възраст на военнослужещите, при постъпването им в армията и добави, че ще гласува „въздържал се“.
  Министърът на отбраната Ангел Найденов заяви по отношение на възрастта за пенсиониране, че са се водили разговори с председателя на Комисията по отбрана Янко Янков и когато разчетите на министерството станат готови, предложението ще бъде представено на вниманието на народните представители.

  След изслушването на мотивите се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана с 9 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 „въздържал се“ прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 87, ал. 1 от Конституцията на Република България да приеме Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 302-01-37, внесен от Министерски съвет на 05.11.2013 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума