Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
05/12/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, №354-01-84, внесен от Доброслав Димитров и група народни представители на 21.11.2013 г.
  На редовно заседание, проведенo на 28 ноември 2013 г. и извънредно заседание, проведено на 5 декември 2013 г., Комисията по отбрана обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

  На заседанието присъстваха г-н Антон Ластарджиев – директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“, полковник Ангел Маринов – заместник-директор на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ и господин Дамян Хараламбиев - главен експерт в дирекция „Финанси“.
  От името на вносителите, законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България бе представен от народния представител Пламен Манушев.

  С предложеният законопроект се дава възможност на министъра на отбраната да утвърждава класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия. Също така размерът на основното месечно възнаграждение за военнослужещите ще се определя с акт на министъра на отбраната, съобразно наличните финансови ресурси в бюджета на министерството и след изготвянето на вътрешни правила за работната заплата.

  Променят се коефициентите, с които се увеличава месечното възнаграждение за военнослужещи спрямо базата, приета ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България, като за офицери се повишава на не по-малко от 2,3, а за офицерски кандидати и сержанти не по-малко от 1.8. Подобен коефициент се въвежда и за лицата работещи по трудово правоотношение, където месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата за цивилни служители с висше образование – не по-малко от 1,8, а за тези със средно - не по-малко от 1,3.

  Предложените промени в законопроекта са по аналог с приетия от Министерския съвет и внесен в Народното събрание проект на Закон за Министерството на вътрешните работи. Запазва се положението на равни права на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи по отношение на определяне на възнагражденията в двата сектора. Посочва се, че в обратен случай ще се стигне до сериозни диспропорции във възнагражденията в двата сектора, въпреки че Законът за държавния бюджет определя една и съща база на основното месечно възнаграждение, както за Министерството на отбраната, така и за МВР.

  С предложеният законопроект ще се избегне явна дискриминация на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната спрямо служителите на МВР и ще се повиши социалният им статус както на служителите от МВР.
  Във връзка със законопроекта, Министерството на отбраната представи следното становище:
  • Относно предложението по § 1 и § 2 от законопроекта, Министерството на отбраната предлага Класификаторът да се обнародва в Държавен вестник и при преценка да се направи изменение в разпоредбата чл.24 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, вместо да се създава нова разпоредба (чл. 26а от законопроекта).
  • Относно § 3, 4 и 5 от законопроекта:
  - По отношение на предложените нови размери на коефициентите по чл. 212, ал. 3, т. 1 и 2 (§ 4 от законопроекта) се обръща внимание на факта, че при наличие на финансова възможност и в настоящия момент няма пречка да се определят по-високи основни месечни възнаграждения на посочената категория военнослужещи. В случай, че направените предложения за нови по-високи размери на коефициентите по чл. 212, ал. 3 влязат в сила от 1 януари 2014 г. следва задължително да се увеличат основни месечни възнаграждения на офицерските кандидати и сержантите и евентуалното неизпълнение на посочената законова разпоредба при определянето на основните месечни възнаграждения би могло да предизвика съдебни претенции, с последващи финансови негативи за Министерството на отбраната.Също така се посочва, че в законопроекта липсват мотиви защо се предлага увеличаване размера на коефициента на офицерите и сержантите (старшините), но не и на войниците (матросите).
  - По отношение на § 5 от законопроекта се пояснява, че разпоредбата ще касае само цивилните служители по трудово правоотношение, които не прилагат разпоредбата на чл. 107а от Кодекса на труда (работещите в държавната администрация), тъй като по отношение на тази категория лица се прилага друг механизъм за определяне на основните месечни възнаграждения, аналогичен на определянето на основните месечни възнаграждения на държавните служители по Закона за държавния служител.

  Съгласно становището на Министерството на отбраната, приемането на предложените изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ще изисква осигуряване на допълнителни финансови средства за възнаграждения и осигуровки по бюджета на министерството за 2014 г. В заключение се отбелязва, че ако бъдат осигурени финансови средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. е необходимо да се предложи по-прецизна законова уредба, за което министерството ще окаже съдействие.

  В провелото се обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители Спас Панчев, Владимир Тошев, Георги Андреев, Пламен Манушев, Валентин Радев, Доброслав Димитров, председателят на Комисията по отбрана Янко Янков и г-н Антон Ластарджиев, директор на дирекция „Управление на човешките ресурси“.

  Обект на дискусията бяха редица въпроси свързани с финансовия ресурс на Министерството на отбраната, отсъствието на една голяма категория военнослужещи от обхвата на законопроекта, а именно войниците/матросите/, несъпоставимостта по отношение на коефициентите на цивилните служители от Министерството на отбраната с тези от МВР, допълнителни разпоредби касаещи влизането в сила на законопроекта и орязаните социални придобивки на военнослужещите.

  След изслушването на мотивите се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана с 8 гласа „за“, без гласове „против“ и с 10 гласа „въздържал се“ прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 354-01-84, внесен от Доброслав Димитров и група народни представители на 21.11.2013 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума