Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
18/12/2013 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 302-01-37, внесен от Министерския съвет на 05.11.2013 г., приет на първо гласуване на 11.12.2013 г.
  Проект
  Второ гласуване

  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
  (Обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г. и бр. 15, 66 и 68 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 50, ал. 1 се създава т. 12:
  „12. Комендантство - МО.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §1.

  § 2. В чл. 57, т. 2 след думата „инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „за което може да се сключи договор със заинтересуваните лица, както“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §2.

  Предложение от народния представител Янко Янков:
  В чл. 60д, ал.1, т.3 се изменя така:
  „3. съхраняването и разпореждането с излишните им или негодни движими вещи, с изключение на разпореждането с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба и движими вещи с общо предназначение, определени с акт на министъра на отбраната, които преминават в управление на Министерството на отбраната.“

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:

  “§3. В чл. 60д, ал.1 т.3 се изменя така:

  3. съхраняването и разпореждането с излишните им или негодни движими вещи, с изключение на разпореждането с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба и движими вещи с общо предназначение, определени с акт на министъра на отбраната, които преминават в управление на Министерството на отбраната.“

  § 3. В чл. 78 след думите „Централното военно окръжие“ се поставя запетая и се добавя „Комендантство-МО“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §3, който става §4.

  § 4. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Създава се нова ал. 5:

  „(5) Извършва проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили.“

  2. Досегашните ал. 5-9 стават съответно ал. 6-10.

  Предложение от Пламен Манушев и група народни представители:

  В т. 1 в текста на новосъздадената ал. 5 на чл. 106 думите „във въоръжените сили“ се заменят с думите „в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.“

  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §4, който става §5:

  „§ 5. В чл. 106 се създава нова ал.4:

  (4) Инспекторатът извършва проверки на бойната подготовка, войсковия ред и дисциплина и на оперативните способности във въоръжените сили.“

  Предложение от Янаки Стоилов и група народни представители:

  В чл. 141 се създава алинея 6:
  „(6) Лица, изпълнявали военна служба по този закон, които са освободени поради организационно-щатни промени, пълна или частична ликвидация на военни формирования, могат да бъдат назначени отново като военнослужещи, без да отговарят на изискването на чл. 141, ал. 1, т. 2, ако не са придобили и упражнили правото си на пенсия, не са навършили възрастта по чл. 160 и кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от пет години след освобождаването.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов §6:

  §6. В чл. 141 се създава ал. 6:

  „(6) На военна служба може да се приемат и лица, отговарящи на изискванията на ал.1, с изключение на т.2, ако:

  1. са изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и са освободени от нея поради организационно-щатни промени или при пълна или частична ликвидация въз основа на акт на Министерския съвет или при съкращаване числеността на въоръжените сили или на отделни техни формирования по решение на Народното събрание;

  2. към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160, за военното звание изискващо се за заемане на длъжността;

  3. кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 5 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба);

  4. не са придобили право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.”

  § 5. В чл. 160, ал. 1, т. 1 думите „45 години“ се заменят с „50 години“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §5, който става §7.

  § 6. В чл. 203 ал. 2 се изменя така:

  „(2) Военнослужещите мъже имат право на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164, 165 и чл. 167а, ал. 4 от Кодекса на труда и за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда при смърт или тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за §6, който става §8.

  Предложение от Спас Панчев и група народни представители:

  В чл. 226м се правят следните промени

  а) ал. 2 се изменя така:

  „(2) Министърът на отбраната може да предоставя на съюзите, организациите и сдруженията по ал. 1 за безвъзмездно ползване под наем помещения във военни клубове или други подходящи помещения в сгради в управление на Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната за осъществяване на тяхната общественополезна патриотична дейност“.

  б) създава се ал. 3 със следното съдържание:

  (3) Условията и редът за финансовата или материална помощ по ал. 1 и за безвъзмездното ползване под наем на помещенията по ал. 2 се определят с акт на министъра на отбраната.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде §9:

  §9. В чл. 226м се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се изменя така:

  „(2) Министърът на отбраната може да предоставя на съюзите, организациите и сдруженията по ал. 1 за непосредствено осъществяване на тяхната общественополезна патриотична дейност, помещения във военни клубове или други подходящи помещения в сгради в управление на Министерството на отбраната или структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, без заплащане на наем.“

  2. Създава се ал. 3:

  „(3) Условията и редът за предоставянето на финансовата или материална помощ по ал. 1 и на помещенията по ал. 2 се определят с акт на министъра на отбраната.“

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  § 7. Законът влиза в сила от 1 декември 2013 г.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за заключителна разпоредба и §7 и предлага наименованието и §7 да бъдат отхвърлени.
  Форма за търсене
  Ключова дума