Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ОТБРАНА
17/07/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 454-01-87, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 10.07.2014 г.
  На редовно заседание, проведено на 17 юли 2014 г., Комисията по отбрана обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  На заседанието присъствахa г-жа Георгица Стоянова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“, г-н Веселин Иванов – директор на служба „Военна информация“, капитан I ранг Георги Денев – държавен експерт в отдел „Използване на въздушното и морското пространство“ в дирекция „Операции и подготовка“ и народният представител Румен Йончев.

  От името на вносителите, законопроектът бе представен от народния представител Румен Йончев.В мотивите се посочва, че практиката по прилагането на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия показва, че чл. 1 е неясен и създава предпоставки за противоречиво тълкуване по отношение на документите на чуждите граждани, т.е. следва ли те да се предават в централизирания архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия (Комисията).

  Отделя се внимание на факта, че Комисията е изисквала представянето на документи от правоприемниците на структурите и службите за разузнаване и в областта на националната сигурност, които се отнасят както до български граждани, така и за чуждестранни граждани. Съгласно мотивите това поставя в рискова среда чуждестранните лица, като се има предвид публичният характер на актовете на Комисията, с които се обявява определена принадлежност.
  В мотивите се отбелязва, че предаването на документи и сведения, отнасящи се за чужди граждани, не е предвидено в Закона, тъй като тези лица, сътрудничили или продължаващи да сътрудничат на българското разузнаване, и тяхната дейност в интерес на Република България и националната ѝ сигурност не са обект и цел на този нормативен акт и не трябва да стават обществено достояние. Освен това, данните за тази категория лица са държавна тайна по смисъла на чл. 28, във връзка с т. 3 и 5 от Раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.

  Според вносителя, евентуалното предаване на Комисията на документите за чужди граждани ще доведе до тяхното декласифициране и на практика до неограничен достъп до тях. По този начин ще се нанесе сериозна вреда на оперативно-разузнавателните способности на българските служби за сигурност и ще се наложи прекратяване на съвместни операции с водещи партньорски служби, а за в бъдеще вербовъчният процес ще бъде сериозно затруднен.

  В провелото се обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители Борис Цветков, Спас Панчев, Красимир Мурджев и директорът на служба „Военна информация“ Веселин Иванов, които заявиха подкрепата си към предложения законопроект. Председателят на Комисията по отбрана Янко Янков определи предложения законопроект като стратегически важен за българските национални интереси и също изрази своята подкрепа.

  След изслушването на мотивите се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за изменение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, № 454-01-87, внесен от Светлин Димитров Танчев и група народни представители на 10.07.2014 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума