Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
05/03/2014 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, № 302-01-40, внесен от Министерския съвет на 15 ноември 2013 г., приет на първо гласуване на 30 януари 2014 г.

  Проект
  ІІ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за горите

  (Обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102
  от 2012 г. и бр. 15, 27 и 66 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 63, ал. 9 т. 1 се изменя така:
  „1. в бюджета на Изпълнителната агенция по горите - за горските територии - държавна собственост;”.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. В чл. 71, ал. 5 т. 1 се изменя така:
  „1. в бюджета на Изпълнителната агенция по горите - за горските територии - държавна собственост;”.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  § 3. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 3:
  „3. в случаите по чл. 88, ал. 5, т. 5.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  § 4. В чл. 94, ал. 1 след думите „извършва от“ се добавя „държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, общински горски структури и“.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  В § 4 да отпаднат думите „специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.


  § 5. В чл. 96, ал. 3 след думите „горски стопанства“ съюзът „и” се заменя със запетая и след думите „държавните ловни стопанства“ се поставя запетая и се добавя „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите“.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  В § 5 да отпаднат думите „и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  § 6. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „до 7 години“ се заменят с „до три години“ и думите „7-годишния“ се заменят с „тригодишния“.
  2. В ал. 2 след думата „програма“ се поставя запетая и се добавя „или в план-извлечение за промяна на вида на сечта и възобновяването“.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 6 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.


  § 7. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Горски репродуктивни материали могат да се предоставят безвъзмездно и на Изпълнителната агенция по горите за представителни цели.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.


  § 8. В чл. 108 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Лицето по ал. 2, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина по ред, определен с наредбата по чл. 148, ал. 11, до освидетелстване на сечището.”

  Предложение на н.п. Захари Георгиев и н.п. Пенко Атанасов
  В чл. 108, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за отстраняване на дървесните остатъци от сечището и за транспортирането им до място, посочено от лицето по чл. 1 в позволителното за сеч“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
  § 8. В чл. 108 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Лицето по ал. 2, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредбата по чл. 148, ал. 11, до освидетелстване на сечището.”


  § 9. В чл.109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Протокол за освидетелстване на сечището в горските територии – държавна собственост, може да се съставя и от служител на териториалното поделение с лесовъдско образование, оправомощен от директора на съответното териториално поделение на държавното предприятие по чл. 163.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  В § 9 предложеният текст на ал. 2 се изменя така:
  „(2) В случай на смърт, както и при невъзможност на лицето, издало позволителното за сеч, да освидетелства сечището протокол за освидетелстване се издава от друго лице по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, определено от:
  1. директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство или кмета на общината - за горските територии - държавна или общинска собственост, както и за такива, предоставени им за управление;
  2. председателя или управителя на съответното горско сдружение - за горските територии, стопанисвани и управлявани от сдружението;
  3. собственика на горската територия - в останалите случаи.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
  § 9. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) В случай на смърт, както и при невъзможност на лицето, издало позволителното за сеч, да освидетелства сечището, протоколът за освидетелстване се съставя от друго лице по чл. 108, ал. 1, определено от:
  1. директора на съответното държавно горско стопанство, държавно ловно стопанство, учебно-опитно горско стопанство или кмета на общината - за горските територии - държавна или общинска собственост, както и за такива, предоставени им за управление;
  2. председателя или управителя на съответното горско сдружение - за горските територии, стопанисвани и управлявани от сдружението;
  3. собственика на горската територия - в останалите случаи.“
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.


  § 10. В чл. 115, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на:
  а) община, в която попадат територии на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в което се извършва ползването на дървесина, или
  б) съответната община в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии – общинска собственост, и“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.


  § 11. Член 116а се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11.


  § 12. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в която“ се заменят със „Забрана по чл. 124 се налага със заповед, която се издава от кмета на общината ежегодно да края на месец февруари, като в нея“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в съответната регионална дирекция по горите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попадат горските територии.“

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  В § 12 в т. 1 след думите „като в нея“, точката се заменя със запетая и след нея се добавят думите „а в изречение второ, след думите „населено място“ се добавя запетая и след нея се добавят думите „както и на сайта на съответната община”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
  § 12. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо думите „Ежегодно, до края на месец февруари, кметът на общината издава заповед, в която“ се заменят със „Забрана по чл. 124 се налага със заповед, която се издава от кмета на общината ежегодно до края на месец февруари, като в нея“ и в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „както и на интернет страницата на съответната община“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Заповедта по ал. 1 се представя в срок до 10 март в съответната регионална дирекция по горите и съответната регионална инспекция по околната среда и водите, в чийто териториален обхват попадат горските територии.“


  § 13. В чл. 127 ал. 4 се изменя така:
  „(4) За прилагането на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ, L 295 от 12.11.2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
  № 995/2010”, Агенция „Митници" предоставя на Изпълнителната агенция по горите информация за вноса на дървен материал и изделия от дървен материал, посочени в приложението на Регламент (ЕС) № 995/2010. Информацията съдържа данни за получателя, датата на вноса и количеството и се предоставя за всяко тримесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ периода.“

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  В § 13, в ал. 4 след думите „информация за вноса“ се добавя запетая и след нея се добавят думите „износа и вътреобщностните доставки“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13:
  § 13. В чл. 127 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „Регламент № 995/2010 (ЕС) на Европейския парламент“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За прилагането на Регламент (ЕС) № 995/2010 Агенция „Митници“ предоставя на Изпълнителната агенция по горите информация за вноса на дървен материал и изделия от дървен материал, посочени в приложението на регламента. Информацията съдържа данни за получателя, датата на вноса и количеството и се предоставя за всяко тримесечие в срок до 15-о число на месеца, следващ периода.“


  § 14. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „територии“ се добавя „за които е учредено право на строеж или сервитут“ и се поставя запетая.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Добитата при изпълнение на дейностите по ал. 1 дървесина е собственост на лицето по ал. 1.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14:
  § 14. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „територии“ се добавя „за които е учредено право на строеж или сервитут“.
  2. Алинея 2 се отменя.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Добитата при изпълнение на дейностите по ал. 1 дървесина е собственост на лицето по ал. 1.“


  § 15. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2:
  а) създава се нова т. 3:
  „3. документ, издаден от управителя на горското сдружение по
  чл. 183 без заплащане на такса – когато дейността се извършва от сдружението или е възложена от него за територията, стопанисвана от сдружението;“
  б) досегашната т. 3 става т. 4.
  2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „или от управителя на горското сдружение по чл. 183“.
  3. В ал. 7 в изречение второ думите „горските пътища и по“ се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.


  § 16. В чл. 155 ал. 5 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.


  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Създава се § 16а:
  „§ 16а. В чл. 164 се правят следните изменения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  „(2) Териториалният обхват на поделенията по т. 2. на предходната алинея – държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства се определя по критерии за икономическа и стопанска ефективност, и лесоустройствени планове съгласно Методика, приета от Министъра на земеделието и храните, след обсъждане с Национално сдружение на общините в България и браншови организации в горския сектор.
  (3) Методиката за определяне на териториалният обхват на териториалните поделения на Държавните горски предприятия – държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства се приема в 3-месечен срок от приемането на този Закон.
  (4) В 3-месечен срок от приемането на Методиката по ал. 3 Държавните горски предприятия привеждат организацията си съгласно изискванията й.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Районът на дейност на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства се определя съгласно наредба на министъра на земеделието и храните.“


  § 17. В чл. 176, ал. 1, т. 7 думите „средства от учредени сервитути и право на строеж върху горски територии - държавна собственост, както и” се заличават.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 17 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.


  § 18. В чл. 179, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми”.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 18 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 19:
  § 19. В чл. 179 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Средствата на фонд „Инвестиции в горите“ се разходват за залесяване, закупуване на горски територии, проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура, проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения, както и за изпълнение на проекти, съфинансирани от европейски програми.“


  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Създава се § 18а:
  „§ 18а. В чл. 180, ал. 2 се създава т. 3:
  „3. финансиране на собственото участие при изпълнение на одобрени проекти по европейски програми”.
  Комисията не подкрепя предложението.


  § 19. В чл. 181 се създава ал. 7:
  „(7) Промяна на определената форма на управление по ал. 1 се извършва с решение на общинския съвет.“

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 19 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.


  § 20. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Изпълнителната агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина, която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници.“
  2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.


  § 21. В чл. 241, в изречение второ след думите „ловни стопанства” съюзът „и” се заменя със запетая и се добавя „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите“.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  В § 21 се правят следните промени:
  1. Заличава се текста „съюзът „и” се заменя със запетая и”.
  2. Текстът „учебно - опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите“ се заменя с текста „и учебно - опитните горски стопанства”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. В чл. 241 в изречение второ след думите „ловни стопанства” се поставя запетая и се добавя „учебно-опитните горски стопанства и специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите“.


  § 22. В чл. 245 се създава т. 7:
  „7. при заличаване на едноличния търговец.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.


  § 23. В чл. 273 се създава ал. 11:
  „(11) Дървен материал и изделия от дървен материал, отнети в полза на държавата за нарушение на Регламент (ЕС) № 995/2010, се предоставят от Изпълнителната агенция по горите за ползване за цели от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на Закона за дейностите по предоставяне на услуги.“

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 23 се изменя така:
  „§ 23. Член 273 се изменя така:
  „Чл. 273. (1) Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.
  (2) Вещите, отнети в полза на държавата, се продават от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на Закона за държавната собственост. За разпореждането с тези вещи не се прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Закона за Националната агенция за приходите.
  (3) Дървесината и недървесните горски продукти - предмет на нарушението, както и животните - средство на нарушението, иззети и задържани с актовете за установяване на административни нарушения или с констативни протоколи, могат да се продават по реда на ал. 2 преди приключване на административнонаказателното производство.
  (4) Вещите, отнети в полза на държавата, могат да се предоставят безвъзмездно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите на нейните структури, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства, а когато вещите са отнети с наказателно постановление, издадено от кмет на община, те могат да бъдат предоставени безвъзмездно на съответната община.
  (5) Отнетите в полза на държавата вещи, които са негодни за употреба, се унищожават от регионалните дирекции по горите.
  (6) Средствата от продажбата на вещите по ал. 3, получени след приспадане на всички разходи по тяхното задържане и продажба, се депозират в банкова сметка на съответната регионална дирекция по горите:
  1. до приключване на административната преписка с влязъл в сила акт на компетентен орган;
  2. до изтичане на една година от датата на констатиране на административното нарушение - когато в този срок нарушителят не е установен.
  (7) За времето, през което средствата по ал. 6 са депозирани в банковата сметка на съответната регионална дирекция по горите, не се дължат лихви.
  (8) Иззетите и задържани оръжия, боеприпаси и взривни вещества се предават в срок до 24 часа на поделенията на Министерството на вътрешните работи.
  (9) Дървен материал и изделия от дървен материал, отнети в полза на държавата за нарушение на Регламент (ЕС) № 995/2010 г., се реализират по реда на предходните алинеи.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.


  § 24. В чл. 275, ал. 1, т. 2 думите „от регионалните дирекции по горите“ се заличават.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 24 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 24 да бъде отхвърлен.


  § 25. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 15а:
  „§ 15а. В срок до 31 декември 2014 г. общинските съвети приемат решение по чл. 181, ал. 2 за определяне на формата на управление на горските територии – общинска собственост.“

  Предложение на н.п. Йордан Младенов и група народни представители
  Параграф 25 се изменя така:
  „§ 25. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 6, ал. 1 думите „със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени“ се заменят с „с околовръстен полигон съгласно § 13, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за планово изграждане на населените места (Отм., ДВ, бр. 62 от 1973 г.), отразен в едромащабни топографски карти или в графични материали към създаване на съответния кадастрален план до 1 юни 1973 г., или определени със застроителен и регулационен план одобрен“.
  2. Създава се § 15а:
  „§ 15а. В срок до 31 декември 2014 г. общинските съвети приемат решение по чл. 181, ал. 2 за определяне на формата на управление на горските територии – общинска собственост.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Цвета Караянчева
  Параграф 25 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25:
  § 25. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 6:
  а) в ал. 1 в изречение първо думите „със застроителен и регулационен план или с околовръстен полигон, одобрени“ се заменят със „с околовръстен полигон съгласно § 13, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона за планово изграждане на населените места (обн., Изв., бр. 76 от 1960 г., попр., бр.96 от 1960 г., изм., бр.92 от 1962 г., изм., ДВ, бр. 47 от 1964 г., попр., бр. 55 от 1964 г., изм., бр. 64 от 1965 г. и отм., бр. 62 от 1973 г.), отразен в едромащабни топографски карти или в графични материали към създаване на съответния кадастрален план до 1 юни 1973 г., или определени със застроителен и регулационен план, одобрен“ и изречение второ се заличава;
  б) създава се нова ал. 2:
  „(2) Графичните материали по ал. 1 се разглеждат от общински експертен съвет по устройство на територията, а приложимостта им като удостоверителни документи се установява с решение на общинския съвет. Промяната на собствеността върху поземлените имоти се извършва по реда на Закона за държавната собственост.“;
  в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
  г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
  2. Създава се § 15а:
  „§ 15а. В срок до 31 декември 2014 г. общинските съвети приемат решение по чл. 181, ал. 2 за определяне на формата на управление на горските територии – общинска собственост.“


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението и предлага да бъде отхвърлено.


  § 26. Параграф 84 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (обн., ДВ, бр. 60 от 2012 г.; изм., бр. 102 от 2012 г.) се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума