Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
14/03/2014

  ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДО

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
  НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

  Г-Н МИХАИЛ МИКОВ  ДОКЛАД

  Народните представители в пленарно заседание на 11 март 2014 г. подкрепиха на първо гласуване два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, а именно:
  1. № 454-01-9, внесен от н.п. Десислава Танева и група народни представители на 30 януари 2014 г.
  2. № 454-01-15, внесен от н.п. Светла Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 г.

  На основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям ОБЩ ПРОЕКТ на


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

  (Обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г. и бр. 15, 16 и 66 от 2013г.)


  § 1. Създава се чл. 3в:
  „Чл. 3в (1) Право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване могат да придобиват физически и юридически лица, които са пребивавали непрекъснато или са установени в Република България повече от три години, непосредствено предхождащи годината на сключване на сделката.
  (2) Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от три години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерно дружество отговарят на изискванията по ал.1.
  (3) При сключване на сделката за придобиване на право на собственост по ал.1, купувачите физически лица представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата за придобиване на земята, а купувачите юридически лица представят пред нотариуса документ, доказващ произхода на средствата за придобиване на земята“.

  § 2. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 6:
  „6. на собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/, когато земите са –пасища или ливади.”
  2. В ал. 5 изречение първо след думата „пасищата” се добавя „по ал.6, т.4”.
  3. В ал. 6:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ , когато земите са –пасища или ливади;“
  б) досегашната т. 4 става т. 5.

  § 3. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Пасищата и ливадите от държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез публичен търг на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ в съответната или съседна община, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, приравнени към животинска единица, по цена, определена от независим оценител и при условия, определени в Правилника за прилагане на закона. При определяне на цената независимият оценител следва да се съобрази с пазарните цени за съответното замлище. Останалите свободни пасища и ливади след провеждане на търга, се отдават чрез търг на лица, които отглеждат регистрирани пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
  (2) Договорът за наем или аренда за ползване на земите по ал. 1, се сключва за срок до 6 стопански години.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на ал. 1 и 2.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4, т. 2“.
  5. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.

  § 4. В чл. 37к се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приходите от наемните и арендни плащания за ползване на пасища и ливади от държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните, а когато са от общинския поземлен фонд – в бюджета на съответната община.”

  § 5. В чл. 37л се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „държавния“ се добавя „и общинския“ и думите „по чл. 37и, ал. 5“ се заличават.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „за индивидуално ползване“ се заменят с „по ал. 1“.

  § 6. Член 37м се отменя.

  § 7. Член 37н се отменя.

  § 8. Член 37п се отменя.

  § 9. Член 37р се отменя.

  § 10. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2в:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) „Пасищни селскостопански животни“ са едрите и дребни преживни селскостопански животни.“
  2. В § 2г:
  а) алинея 1 става единствена и се изменя така:
  "Пазарна цена" е цената за предходната година по договори за наем или аренда на имоти с подобни характеристики, намиращи се в съответното землище на отдавания под наем или под аренда имот.“.
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. В § 2ж изречение четвърто се заличава.
  4. Създава се § 2з:
  „§ 2з. “Животинска единица” е условна единица за приравняване на броя на животните на единица фуражна площ, използвана за изхранването им. Броят на различните видове и категориите животни се превръща в животинска единица по нормата, определена в § 1, т. 1 от Наредба № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, издадена от Министерството на земеделието и храните”

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 11. Недовършените производства по чл. 37и-37п до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

  § 12. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, Министерският съвет изменя в съответствие с него Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

  § 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума