Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
28/03/2014 второ гласуване

  Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обобщен) № 453-07-12 от 14 март 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  ДОКЛАД

  ОТНОСНО: Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обобщен) № 453-07-12 от 14 март 2014 г.

  Проект
  ІІ гласуване  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

  (Обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г. – бр. 64 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 59 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 79 от 1996 г.; Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 103 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 15 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 36, 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г., бр. 28, 47 и 99 от 2002 г., бр. 16 от 2003 г., бр. 36 и 38 от 2004 г., бр. 87 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 13, 24 и 59 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 6, 10, 19, 44, 94 и 99 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 8 и 39 от 2011 г., бр. 25 и 44 от 2012 г. и бр. 15, 16 и 66 от 2013г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  Предложение на н.п. Янаки Стоилов и група народни представители
  Създава се нов § 1:
  „§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци, извън физическите лица по ал. 4 и 5 или чуждестранни юридически лица, извън тези по ал. 4 и 6, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица, не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване. Не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване акционерни дружества, които са издали акции на приносител.“
  2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.


  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Данаил Кирилов
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Право на собственост върху земеделски земи не могат да притежават:
  1. политически партии и организации, движения и коалиции с политически цели;
  2. чужди държави;
  3. търговски дружества, съдружниците или акционерите в които са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
  4. търговски дружества, съдружници и акционери в които пряко или косвено са чужденци или чуждестранни юридически лица извън държавите – членки на Европейския съюз и на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които през последните пет години не са се установили или не пребивават постоянно и непрекъснато в Република България и не са вписани като земеделски производители по реда на Закона за регистър Булстат;
  5. акционерни дружества с капитал от акции на приносител.“
  2. Създава се ал. 8:
  „(8) При сключване на възмездна двустранна сделка за придобиване собственост върху земеделска земя приобретателите физически лица представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата, а юридическите лица – документ, доказващ произхода на средствата.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи:
  1. търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
  2. търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци, извън физическите лица по ал. 4 и 5, или чуждестранни юридически лица, извън тези по ал. 4 и 6, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица;
  3. акционерни дружества, които са издали акции на приносител.“
  2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.


  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Данаил Кирилов
  Създава се § 1а:
  § 1а. В чл. 3а ал.1 се изменя така:
  „(1) Гражданите от държавите – членки на Европейския съюз и на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство – самостоятелно заети земеделски производители, които желаят да се установят и постоянно да пребивават в Република България и са вписани в това им качество по реда на Закона за регистър Булстат, могат да придобиват право на собственост върху земеделски и горски имоти за земеделско ползване, ако са пребивавали непрекъснато в Република България повече от три години. Това правило се отнася и за юридическите лица от тези държави относно изискването да са вписани като земеделски производители и да са извършвали стопанска дейност на територията на Република България през последните три години.
  Комисията подкрепя по принцип предложението като е отразено на систематичното му място в § 2.


  § 1. Създава се чл. 3в:
  „Чл. 3в (1) Право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване могат да придобиват физически и юридически лица, които са пребивавали непрекъснато или са установени в Република България повече от три години, непосредствено предхождащи годината на сключване на сделката.
  (2) Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от три години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерно дружество отговарят на изискванията по ал.1.
  (3) При сключване на сделката за придобиване на право на собственост по ал.1, купувачите физически лица представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата за придобиване на земята, а купувачите юридически лица представят пред нотариуса документ, доказващ произхода на средствата за придобиване на земята“.

  Предложение на н.п. Волен Сидеров, н.п. Маргарита Николова, н.п. Калина Балабанова и н.п. Гален Монев
  Член Зв се променя така:
  „Чл. Зв (1) Право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване могат да придобиват:
  1. физически лица, които са пребивавали непрекъснато в Република България повече от седем календарни години, непосредствено предхождащи годината на сключване на сделката.
  2. чуждестранни юридически лица, които са установени в Република България чрез място на стопанска дейност и чуждестранни физически лица, включително еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност чрез определена база в Република България, повече от седем календарни години, непосредствено предхождащи годината на сключване на сделката и за тези календарни години са декларирали и внесли корпоративен данък, съответно данък върху доходите на физическите лица, в общ размер не по-малко от 300 000 лв.
  (2) Юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство, за които от датата на учредяването им са изминали по-малко от седем календарни години и в които съдружниците в дружество с ограничена отговорност, членовете на сдружението или учредителите на акционерно дружество са чуждестранни физически или юридически лица, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване, когато съдружниците в дружеството с ограничена отговорност, членовете на сдружението или учредителите на акционерно дружество отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1, когато са физически лица и на ал. 1, т. 2. когато са юридически лица или физически лица, включително еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност чрез определена база.
  (3) При сключване на сделката за придобиване на право на собственост по ал. 1, купувачите физически лица представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата за придобиване на земята, а купувачите юридически лица или физически лица, включително еднолични търговци, осъществяващи дейност чрез определена база, представят пред нотариуса документ, доказващ произхода на средствата за придобиване на земята.
  (4) За целите на ал. 1, т. 2 и ал. 2 неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението по ал. 2, което е отразено в § 1, подкрепя по принцип предложението по ал. 3 и не го подкрепя по ал. 1 и 4.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и група народни представители
  Параграф 1 се изменя така:
  § 1. Създава се чл. 3в:
  „Чл. 3в (1) Право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване могат да придобиват физически и юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от три години.
  (2) Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от три години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерно дружество отговарят на изискванията по ал. 1.
  (3) При сключване на сделката за придобиване на право на собственост по ал. 1, купувачите физически лица представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата за придобиване на земята, а купувачите юридически лица представят пред нотариуса документ, доказващ произхода на средствата за придобиване на земята.
  (4) Физически лица, които придобият право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване при наследяване по закон, но не отговарят на условията по ал. 1, са длъжни в тригодишен срок от откриване на наследството да прехвърлят собствеността на лица, които имат право да придобиват такива имоти.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Янаки Стоилов и група народни представители
  Досегашният § 1 става § 1а.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Десислава Танева и н.п. Данаил Кирилов
  Параграф 1, с който се създава чл. 3в отпада.
  Предложението беше оттеглено.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. Създава се чл. 3в:
  „Чл. 3в. (1) Право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от три години.
  (2) Юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от три години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерното дружество отговарят на изискванията по ал. 1.
  (3) При сключване на сделката за придобиване на право на собственост върху земеделска земя купувачите - физически лица, представят пред нотариуса декларация за произхода на средствата, а юридическите лица - документ, доказващ произхода на средствата.
  (4) Алинея 1 не се прилага при придобиване на право на собственост върху земеделски земи при наследяване по закон.“


  § 2. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 6:
  „6. на собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), когато земите са пасища или ливади.”
  2. В ал. 5 изречение първо след думата „пасищата” се добавя „по ал.6, т.4”.
  3. В ал. 6:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ , когато земите са пасища или ливади;“
  б) досегашната т. 4 става т. 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
  § 3. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 6:
  „6. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), когато земите са пасища или ливади.”
  2. В ал. 5 изречение първо думите „мерите и пасищата“ се заменят с „пасищата и ливадите по ал. 6, т. 4“.
  3. В ал. 6:
  а) създава се нова т. 4:
  „4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, когато земите са пасища или ливади;“
  б) досегашната т. 4 става т. 5.


  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 27, ал. 6 в текста преди т. 1 в изречение първо след думата „разпоредби“ се поставя запетая и се добавя „включително върху сгради и съоръжения, намиращи се в горска територия - държавна собственост“.


  Предложение на н.п. Тунджай Наимов и група народни представители
  Създава се § 2а:
  § 2а. В чл. 35 се правят следните изменнения и допълнения:
  1. В ал. 3 изречение четвърто се заличава.
  2. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Участници в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд могат да бъдат единствено притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи.
  (5) 20 на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд по ал. 3 се заплащат от спечелилия участник с парични средства.“
  3. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 изречение четвърто се заличава.
  2. Създават се нови ал. 4 и 5:
  „(4) Участници в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд могат да бъдат единствено притежатели на поименни компенсационни бонове, на компенсаторни записи и на жилищни компенсаторни записи.
  (5) Двадесет на сто от предложената цена в търговете за земеделски земи от държавния поземлен фонд по ал. 3 се заплащат от спечелилия участник с парични средства.“
  3. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.


  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и група народни представители
  Създава се § 2а:
  § 2а. В чл. 37в, ал. 2 в изречение пето думата „обхваща“ се заменя с „площта, която ползват ползвателите, подписали споразумението, е“.
  Предложението беше оттеглено.


  § 3. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Пасищата и ливадите от държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез публичен търг на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ в съответната или съседна община, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, приравнени към животинска единица, по цена, определена от независим оценител и при условия, определени в Правилника за прилагане на закона. При определяне на цената независимият оценител следва да се съобрази с пазарните цени за съответното замлище. Останалите свободни пасища и ливади след провеждане на търга, се отдават чрез търг на лица, които отглеждат регистрирани пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
  (2) Договорът за наем или аренда за ползване на земите по ал. 1, се сключва за срок до 6 стопански години.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на ал. 1 и 2.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4, т. 2“.
  5. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и група народни представители
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Пасищата и ливадите от държавния поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2, на собственици или ползатели на животноъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или съседна област, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена. Пасища и ливади от държавния поземлен фонд не се предоставят под наем или аренда на лица, които имат данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.
  (2) Останалите свободни пасища и ливади се отдават чрез търг и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.“
  2. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6 и ал. 7, 8 и 9:
  „(3) Министърът на земеделието и храните определя със заповед свободните пасища и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по ал. 1. Областните дирекции „Земеделие“ обявяват на видно място в общините и кметствата влючените в заповедта пасища и ливади в съответната област и техните пазарни цени. В обявата се посочват условията по ал. 1, срокът за приемане на заявления, изискващите се документи и изискването наемната или арендната цена да е платена преди сключване на договора за наем или аренда. Срокът за приемане на заявления не може да бъде по-кратък от 30 дни, считано от деня на обявяването.
  (4) Лицата по ал. 1 подават в областната дирекция „Земеделие“ заявление по образец, към което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1.
  (5) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисия, която в определен срок да разгледа заявленията и да изготви проект на разпределение на пасищата и ливадите между заявителите. Заявления, които не съответстват на изискванията по ал. 1 се оставят без разглеждане, за което заявителите се уведомяват писмено.
  (6) Когато лицата по ал. 1 са заявили повече пасища и ливади, от определените по реда на ал. 3 за съответната област, комисията разпределя пасищата и ливадите между заявителите, които ползват с правно основание по-малко от 1 декар пасища и ливади за изхранване на 0,15 животински единици, пропорционално на броя и вида на регистрираните селскостопански пасищни животни, приравнени на животински единици, като им предоставя не повече от 10 декара за изхранване на 0,50 животински единици.
  (7) Когато след разпределението по ал. 6 останат свободни пасища и ливади, комисията ги разпределя между останалите заявители, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, приравнени на животински единици.
  (8) За работата си комисията по ал. 5 съставя протокол, в който отразява разпределението на пасищата и ливадите между заявителите. Въз основа на протокола на комисията и след заплащане на наемната или арендна цена директорът на областната дирекция „Земеделие“ сключва договори за наем или аренда за ползване на пасищата и ливадите по ал. 3, за срок до 6 стопански години.
  (9) Пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда съгласно ал. 1 и 2 и при спазване на критериите за разпределение по ал. 6 и 7, с договори за срок до 6 стопански години.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 10.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 11 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 10, т. 2“.
  5. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 6:
  § 6. В чл. 37и се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, в съответната или съседна община, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена от независим оценител. Пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.
  (2) Министърът на земеделието и храните определя със заповед свободните пасища и ливади от държавния поземлен фонд, които се отдават под наем или аренда по ал. 1, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.“
  2. Създават се нови ал. 3, 4, 5, 6 и ал. 7, 8, 9 и 10:
  „(3) Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, като списък на имотите за индивидуално ползване се предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица, в срок, определен в правилника за прилагане на закона.
  (4) Определените по реда на ал. 2 и 3 пасища и ливади от държавния и общинския поземлен фонд и техните цени се обявяват на видно място в общините, кметствата, общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие”.
  (5) Лицата подават заявления по образец до областните дирекции „Земеделие“, към което прилагат документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1.
  (6) Директорът на областната дирекция „Земеделие“ назначава комисии по общини, които в определен срок разглеждат заявленията за съответната община. Областният управител назначава областна комисия, която координира и контролира дейността на общинските комисии. Съставът на комисиите се определя в правилника за прилагане на закона.
  (7) Пасищата и ливадите се разпределят между заявителите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответната община, като на лицата, които ползват с правно основание по-малко от 1 декар пасища и ливади за изхранване на 0,15 животински единици, пропорционално на броя и вида на регистрираните селскостопански пасищни животни, приравнени на животински единици, се предоставят не повече от 20 декара за изхранване на 1 животинска единица.
  (8) Останалите свободни пасища и ливади се разпределят между лицата с регистрирани животновъдни обекти на територията на съседна община, на които не са разпределени необходимите им по ал. 7 площи, съобразно броя и вида на притежаваните от тях пасищни селскостопански животни в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти.
  (9) За работата си комисиите по ал. 6 съставят протоколи, в които се отразява разпределението на пасищата и ливадите между заявителите. Въз основа на протоколите на комисиите и след заплащане на наемната или арендната цена, директорът на областната дирекция „Земеделие“, съответно кметът на общината сключват договори за наем или аренда за ползване на пасищата и ливадите за срок до 6 стопански години.
  (10) Останалите свободни пасища и ливади след разпределението по ал. 7 и 8 се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона.“
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 11.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 12 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 11, т. 2“.
  5. Досегашните ал. 5 и 6 се отменят.


  § 4. В чл. 37к се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се отменя.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Приходите от наемните и арендните плащания за ползване на пасища и ливади от държавния поземлен фонд постъпват в бюджета на Министерството на земеделието и храните, а когато са от общинския поземлен фонд – в бюджета на съответната община.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 7.


  § 5. В чл. 37л се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след думата „държавния“ се добавя „и общинския“ и думите „по чл. 37и, ал. 5“ се заличават.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „за индивидуално ползване“ се заменят с „по ал. 1“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8:
  § 8. В чл. 37л се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Мерите и пасищата от държавния“ се заменят с „Пасищата и ливадите от държавния и общинския“ и думите „по чл. 37и, ал. 5“ се заличават.
  2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „за индивидуално ползване“ се заменят с „по ал. 1“.


  § 6. Член 37м се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 9.


  § 7. Член 37н се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 10.


  § 8. Член 37п се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 11.


  § 9. Член 37р се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 12.


  § 10. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2в:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) „Пасищни селскостопански животни“ са едрите и дребни преживни селскостопански животни.“
  2. В § 2г:
  а) алинея 1 става единствена и се изменя така:
  "Пазарна цена" е цената за предходната година по договори за наем или аренда на имоти с подобни характеристики, намиращи се в съответното землище на отдавания под наем или под аренда имот.“.
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. В § 2ж изречение четвърто се заличава.
  4. Създава се § 2з:
  „§ 2з. “Животинска единица” е условна единица за приравняване на броя на животните на единица фуражна площ, използвана за изхранването им. Броят на различните видове и категориите животни се превръща в животинска единица по нормата, определена в § 1, т. 1 от Наредба № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, издадена от Министерството на земеделието и храните”

  Предложение на н.п. Волен Сидеров, н.п. Маргарита Николова, н.п. Калина Балабанова и н.п. Гален Монев
  В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В§2г:
  а) алинея 1 става единствена и се изменя така:
  „Пазарна цена“ е цената за предходната година по договори за наем или аренда на имоти с подобни характеристики, намиращи се в съответното землище на отдавания под наем или под аренда имот.“
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  2. В § 2ж изречение четвърто се заличава.
  3. Създава се § 2з:
  „§ 2з. „Място на стопанска дейност“ е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
  4. Създава се § 2и:
  „§ 2и. „Определена база“ е определената база по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светла Бъчварова и група народни представители
  Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2в:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) „Пасищни селскостопански животни“ са едрите и дребни преживни селскостопански животни.“
  2. В § 2г:
  а) алинея 1 става единствена и се изменя така:
  "Пазарна цена" е цената за предходната година по договори за наем или аренда на имоти с подобни характеристики, намиращи се в съответното землище на отдавания под наем или под аренда имот.“.
  б) алинеи 2 и 3 се отменят.
  3. В § 2ж изречение четвърто се заличава.
  4. Създава се § 2з:
  „§ 2з. „Животинска единица” е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категориите животни, както следва:
  а) един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единици;
  б) говедо или бивол на възраст от 6 месеца до 2 години се равнява на 0,6 от животинска единица;
  в) една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 13:
  § 13. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 2в:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) „Пасищни селскостопански животни“ по смисъла на този закон са едрите и дребни преживни и нечифтокопитни селскостопански животни.“
  2. Параграф 2г се отменя.
  3. В § 2ж изречение четвърто се заличава.
  4. Създава се § 2з:
  „§ 2з. „Животинска единица” по смисъла на този закон е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:
  1. един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;
  2. говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0,6 от животинска единица;
  3. една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.“


  Предложение на н.п. Тунджай Наимов, н.п. Мехмед Атаман и н.п. Хами Хамиев
  Преди преходните и заключителни разпоредби се създава § 10а:
  „§ 10а. В Преходните и заключителни разпоредби се създава § 12а:
  § 12а. (1) Земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, са държавна собственост.
  (2) Стопанисването, управлението и разпореждането със земите по ал. 1 се извършва от министъра на земеделието и храните, при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 14:
  § 14. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 12а:
  „§ 12а. (1) Земеделските земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12, намиращи се извън урбанизираните територии, останали след възстановяване правата на собствениците, са държавна собственост.
  (2) Стопанисването, управлението и разпореждането със земите по ал. 1 се извършват от министъра на земеделието и храните при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на закона.“


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  § 11. Недовършените производства по чл. 37и-37п до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 15.


  § 12. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, Министерският съвет изменя в съответствие с него Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 16:
  § 16. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет изменя в съответствие с него Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
  (2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните, съответно областните управители извършват проверка на всички сключени през последните 5 години договори за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд, включително на мерите и пасищата, за съответствието им с действащото законодателство.


  § 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

  Предложение на н.п. Янаки Стоилов и група народни представители
  Параграф 13 се изменя така:
  „§ 13. Търговско дружество по чл. 3, ал. 7, което притежава право на собственост върху земеделски земи и/или земи от горския фонд за земеделско ползване, е длъжно да изпълни изискванията на този закон, в срок до 6 месеца от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 17:
  § 17. (1) Търговско дружество по чл. 3, ал. 7, което притежава право на собственост върху земеделски земи, е длъжно да изпълни изискванията на този закон в срок до 1 януари 2015 г.
  (2) За неизпълнение на задължението по ал. 1 се налага имуществена санкция по реда на чл. 41 в размер от 50 000 до 100 000 лв., като се отчита размерът на притежаваната земеделска земя.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума