Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
30/01/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 302-01-53, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.
  На свое извънредно заседание проведено на 19.01.2014 г. Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 302-01-53, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.
  В заседанието на комисията взеха участие и народните представители Христо Монов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, проф. Румен Гечев-заместник председател на Комисията по икономическата политика и туризъм, Жара Георгиева – член на Комисията по труда и социалната политика, Кирчо Атанасов и Иван Кръстев – заместник министър на образованието и науката.
  Законопроектът беше представен от Иван Кръстев – заместник министър на образованието и науката.
  Г-н Иван Кръстев подчерта, че изменението и допълнението на Закона за признаване на професионални квалификации произтича от факта на приемане на Република Хърватия за пълноправен член на Европейския съюз считано от 1 юли 2013 година.
  Със законопроекта се цели въвеждане в българското законодателство на направените с Директива 2013/25/ЕС на Съвета за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия промени в чл. 49 от Директива 2005/36ЕО за признаване на професионални квалификации.
  Предложените изменения и допълнения уреждат въпроса за признаването на удостоверения за професионална квалификация и свидетелства за правоспособност на архитекти, издадени от националните компетентни органи на държавите, присъединили се към Европейския съюз след Република България.
  След проведеното гласуване с резултати: „За" 17 - гласа, „Против"- няма, „Въздържал се" - няма, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 302-01-53, внесен от Министерски съвет на 19.12.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. ВАНЯ ДОБРЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума