Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
21/02/2014 второ гласуване

  Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 302-01-53, внесен от Министерски съвет на 19 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 7 февруари 2014 г.
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации
  (Обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм. бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г. и бр. 68 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 72, ал. 1 се правят следните допълнения:
  1. В т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „присъединили се
  към Европейския съюз преди Република България“.
  2. Създава се т. 4:
  „4. от датата, посочена в Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации – за държавите членки, присъединили се към Европейския
  съюз след Република България.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В § 5 от Допълнителните разпоредби след думата „посредници“
  думите „и на“ се заличават и накрая се добавя „и на Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:

  § 2. В § 5 от допълнителните разпоредби след думата „посредници“ думите „и на“ се заличават и накрая се добавя „и на Директива 2013/25/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158/368 от 10 юни 2013 г.).

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. ВАНЯ ДОБРЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума