Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
E-mail: komisia_izboren@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
Телефон: 02 939 3003;
Снежана Милева
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА НОВ ИЗБОРЕН КОДЕКСВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила определят дейността и организацията на работа на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс, наричана по-нататък „комисията”.

Чл. 2. (1) Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс осъществява своята дейност в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и тези правила.
(2) Предметът на дейност на комисията е изработването на проект на нов Изборен кодекс.


Глава втора
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл. 3. Комисията се представлява и ръководи от своя председател, а в негово отсъствие от определен от него член.

Чл. 4. При изпълнение на своите правомощия, комисията се ръководи от принципа за прозрачност, като оповестява публично въпросите, свързани с нейната дейност.

Чл. 5. (1) Комисията провежда редовни и работни заседания.
(2) Редовните заседания на комисията са открити и се провеждат в ден и час определени от председателя й. По решение на комисията заседанията й се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(3) Дневният ред, часът и мястото на заседанията се обявяват от председателя на комисията най-малко три дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание.
(4) Материалите по дневния ред на заседанието се предоставят на всеки член на комисията най-малко един ден преди заседанието.
(5) При провеждане на заседание, членовете на комисията се подписват в присъствен лист, който се съхранява от председателя на комисията или от определено от него лице.

Чл. 6. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните представители.
(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл. 7. На заседанията се водят пълни стенографски протоколи, които се публикуват незабавно след изготвянето им, но не по-късно от 4 дни от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 8. Представители на гражданските организации, движения и граждани по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисията и да вземат участие в разискванията, при спазване режима на достъп в Народното събрание.

Чл. 9. Комисията може да приема решения, които изпраща за изпълнение на съответните компетентни държавни органи или институции.

Чл. 10. Комисията съобщава на средствата за масова информация становищата и позициите си.

Чл. 11. (1) Гражданските организации, движения и граждани може да представят писмени становища и предложения по въпросите, които предстоят да се обсъждат в комисията.
(2) Становищата и предложенията от гражданските организации, движения и граждани се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание и се раздават на членовете на комисията.

Чл. 12. (1) В комисията се регистрират и разглеждат всички становища и предложения, свързани с изработването на нов Изборен кодекс, постъпили от граждански организации, движения, граждани и институции.
(2) Когато писмените материали не са относими към предмета на дейност на комисията или част от съдържането им е извън нейната компетентност, в 7-дневен срок от постъпването им, се изпращат на съответния компетентен орган или се връщат на вносителите.

Чл. 13. (1) Комисията разглежда постъпилите заключения от обсъжданията в Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения по проекта на нов Изборен кодекс и приема решение по тях.
(2) На заседанията на комисията гражданските организации и движения се представляват от определените от тях лица, които представят и заключенията по ал. 1.
(3) Заключенията и решенията се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.

Чл. 14. (1) Към комисията се образува експертна работна група, която подпомага работата на комисията при разработването на проекта на нов Изборен кодекс. Съставът на работната група се определя от комисията.
(2) Работната група в определен от комисията срок изготвя сравнителни анализи и справки, доклади, предложения и конкретни текстове по проекта на нов Изборен кодекс.

Чл. 15. В заседанията на комисията и в работата на работната група може да вземат участие държавни и местни органи или техни представители.

Чл. 16. Комисията може да организира обществени обсъждания по предварително определени теми.

Чл. 17. За неуредените в тези вътрешни правила въпроси се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.

Глава трета
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Чл. 18. (1) Към комисията се създава Обществен съвет, като консултативен орган.
(2) Общественият съвет консултира и подпомага работата на комисията по изработването на проекта на нов Изборен кодекс.

Чл. 19. (1) Общественият съвет гарантира прозрачността на работата на комисията.
(2) Общественият съвет участва в заседанията на комисията. Копие от материалите по дневния ред на заседанието се предоставя на всеки член на Обществения съвет най-малко един ден преди заседанието.
(3) Общественият съвет анализира конкретните проблеми, свързани с изборните правила и изготвя становища по разглежданите в комисията теми.

Чл. 20. (1) Обществения съвет се състои от омбудсмана, представители на граждански организации и движения, бивши конституционни съдии, представители на Националното сдружение на общините в Република България, председателстващия Изборния борд, представители на академичната общност, експерти по изборно законодателство.
(2) Представители в Обществения съвет могат да предлагат граждански организации и движения, които имат доказан опит в наблюдението на изборния процес и при обсъждането на изборните правила. Предложенията се изпращат до комисията.
(3) Съставът на Обществения съвет се определя от комисията.
(4) Обществения съвет приема правила за работа.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Председателят на комисията изготвя проект за разходите, необходими за нейната работа и представя проекта на председателя на Народното събрание за утвърждаване.

§ 2. Председателят на комисията може да привлича по граждански договор експертите, които подпомагат работата на комисията.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Настоящите Вътрешни правила за работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс са приети на основание чл. 34, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и т. 2 от Решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс, прието от Народното събрание на 20 юни 2013 г.
§ 4. Изпълнението на правилата се възлага на председателя на комисията.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:
Мая Манолова