Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
30/09/2009 второ гласуване

  законопроект за изменение на Закона за туризма, № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 31 август 2009 г., приет на първо гласуване на 16 септември 2009 г.
  Д О К Л А Д

  на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм


  относно: законопроект за изменение на Закона за туризма, № 902-01-6, внесен от Министерския съвет на 31 август 2009 г., приет на първо гласуване на 16 септември 2009 г.


  ПРОЕКТ!
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ


  З А К О Н

  за изменение на Закона за туризма


  (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80, 82 и 105 от 2006 г., бр. 42, 53 и 80 от 2007 г., бр. 31, 36 и 66 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика в туризма, като:
  1. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;
  2. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;
  3. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;
  4. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
  5. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;
  6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;
  7. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;
  8. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
  9. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;
  10. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;
  11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;
  12. ръководи Националния съвет по туризъм;
  13. издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) и организира и ръководи дейността им в качеството си на техен председател;
  14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България популяризира българския туризъм в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризирането на българското културно-историческо наследство;
  15. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;
  16. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма.”

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:

  В § 1, чл. 5, т. 14 думите „културно-историческо” се заменят с „културно”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 1:
  „§ 1. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика в туризма, като:
  1. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;
  2. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;
  3. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;
  4. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
  5. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;
  6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;
  7. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;
  8. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
  9. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;
  10. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;
  11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;
  12. ръководи Националния съвет по туризъм;
  13. издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) и организира и ръководи дейността им в качеството си на техен председател;
  14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България популяризира българския туризъм в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризирането на българската история и културно наследство;
  15. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;
  16. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма.”

  § 2. Член 5а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 9а се правят следните изменения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.”
  2. В ал. 6 думите „ведомство и” се заличават.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 3 да се измени така:
  „§ 3. В чл. 9а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В ал. 3 и 4 думите „Държавната агенция по туризъм” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.”
  5. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”, а думите „ведомство и” се заличават.”
  6. В ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 50 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага следната окончателна редакция на § 3:
  „§ 3. В чл. 9а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В ал. 3 и 4 думите „Държавната агенция по туризъм” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  4. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.”
  5. В ал. 6 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”, а думите „ведомство и” се заличават.
  6. В ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  § 4. В чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 4 да се измени така:
  „§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или” се заличават.
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”.
  2. В ал. 2 думите „Държавната агенция по туризъм” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  4. В ал. 5 думите „Председателят на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 50 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага следната окончателна редакция на § 4:
  „§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или” се заличават;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
  2. В ал. 2 думите „Агенцията по туризъм” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  4. В ал. 5 думите „Председателят на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, а думите „Агенцията по туризъм” се заменят с „министерството”.

  § 5. В чл. 50, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  В § 5 т. 1 да се измени така:
  „1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или” се заличават.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 5:
  „§ 5. В чл. 50, ал. 3 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”

  § 6. В чл. 50б, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  В § 6 т. 1 да се измени така:
  „1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или” се заличават.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 6:
  „§ 6. В чл. 50б, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”

  § 7. В чл. 50в, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  В § 7 т. 1 да се измени така:
  „1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или” се заличават.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 7:
  „§ 7. В чл. 50в, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”

  § 8. В чл. 50г, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на заявителя - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  В § 8 т. 1 да се измени така:
  „1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или” се заличават.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 8:
  „§ 8. В чл. 50г, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или” се заличават.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;”

  § 9. В чл. 51 се правят следните изменения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Категоризирането на ски пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  В § 9 да се създаде т. 3:
  „3. В ал. 9 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 50 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага следната окончателна редакция на § 9:
  „§ 9. В чл. 51 се правят следните изменения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Категоризирането на ски пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  3. В ал. 9 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  § 10. Навсякъде в закона думите „председателят на Държавната агенция по туризъм”, „председателя на Държавната агенция по туризъм” и „Държавната агенция по туризъм” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 10 да се оформи като допълнителна разпоредба.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 10 като допълнителна разпоредба:

  „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  § 10. В останалите текстове на закона думите „председателят на Държавната агенция по туризъм”, „председателя на Държавната агенция по туризъм” и „Държавната агенция по туризъм” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 11. (1) Държавната агенция по туризъм се закрива.
  (2) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е правоприемник на дейността на Държавната агенция по туризъм.
  (3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция по туризъм се поемат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
  (4) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Държавната агенция по туризъм преминават към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
  (5) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 2 промени по съответните бюджети.
  (6) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона урежда отношенията, свързани със закриването на агенцията по ал. 1.
  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  В § 11, ал. 6 думата „закона” да се замени с „този закон”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 11:
  „§ 11. (1) Държавната агенция по туризъм се закрива.
  (2) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е правоприемник на дейността на Държавната агенция по туризъм.
  (3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция по туризъм се поемат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
  (4) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Държавната агенция по туризъм преминават към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
  (5) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 2 промени по съответните бюджети.
  (6) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията, свързани със закриването на агенцията по ал. 1.”

  § 12. Подзаконовите нормативни актове, издадени или приети на основание на Закона за туризма от или съвместно с председателя на Държавната агенция по туризъм или от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм, запазват действието си.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.

  § 13. (1) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти, извършени от председателя на Държавната агенция по туризъм по чл. 52, ал. 2, се запазват.
  (2) Когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  (3) Когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  В § 13 ал. 1 да се измени така:
  „(1) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти, извършени по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, се запазват.”

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 13:
  „§ 13. (1) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти, извършени по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, се запазват.
  (2) Когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
  (3) Когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”

  § 14. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 51, ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 59, ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  В § 14 да се направят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 41, ал. 2 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”;
  2. Точки 1 и 2 стават съответно т. 2 и 3.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 14:
  „§ 14. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 41, ал. 2 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 51, ал. 3 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 59, ал. 7 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  § 15. В чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

  § 16. В чл. 77, ал. 1 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36 и 41 от 2009 г.) думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 16 да се измени така:
  „§ 16. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г.,
  бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36 и 41 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 49, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 77, в текста преди т. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 16:
  „§ 16. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36 и 41 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 49, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 77, в текста преди т. 1 думите „председателя на Държавната агенция по туризъм” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  § 17. В приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 42 и 44 от 2009 г.) т. 13 „Държавна агенция по туризъм” се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

  § 18. Думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката”, „Министерството на икономиката и енергетиката” и „Министерство на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”, „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма” в следните закони:
  1. Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г. и бр. 53 и 84 от 2007 г.);
  2. Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.);
  3. Закона за Българската банка за развитие (ДВ, бр. 43 от 2008 г.);
  4. Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 51 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.);
  5. Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35 и 47 от 2009 г.);
  6. Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн., ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм., бр. 98 от 2008 г.);
  7. Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.);
  8. Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.);
  9. Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 42 от 2009 г.);
  10. Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6, 19 и 42 от 2009 г.);
  11. Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г. и бр. 11 от 2007 г.);
  12. Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.);
  13. Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., бр. 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г. и бр. 23 и 42 от 2009 г.);
  14. Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г. и бр. 36 и 41 от 2009 г.);
  15. Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г. и бр. 36 от 2008 г.);
  16. Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ДВ, бр. 23 от 2008 г.);
  17. Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.);
  18. Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.);
  19. Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 43 от 2008 г.);
  20. Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.);
  21. Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г., попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.);
  22. Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г.,бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.);
  23. Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 35 от 2009 г.);
  24. Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.);
  25. Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.);
  26. Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г. и бр. 110 от 2008 г.);
  27. Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2009 г.);
  28. Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г. и бр. 24 и 42 от 2009 г.);
  29. Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.);
  30. Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; доп., бр. 47 от 2009 г.);
  31. Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 42 от 2009 г.);
  32. Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.);
  33. Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.);
  34. Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г. и бр. 12 от 2009 г.);
  35. Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и бр. 23 и 41 от 2009 г.);
  36. Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.).

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:

  I. В § 18 всеки закон да се измени с отделен параграф, както следва:
  1. Създава се нов § 18:
  „§ 18. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г. и бр. 53 и 84 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. Създава се нов § 19:
  „§ 19. В Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2 думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 10:
  а) в ал. 3 думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”;
  б) в ал. 4, изречение първо думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 11, ал. 5, т. 6 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. Създава се нов § 20:
  „§ 20. В Закона за Българската банка за развитие (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”;
  4. Създава се нов § 21:
  „§ 21. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 51 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  5. Създава се нов § 22:
  „§ 22. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35 и 47 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  6. Създава се нов § 23:
  „§ 23. В Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн., ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм., бр. 98 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  7. Създава се нов § 24:
  „§ 24. В Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  8. Създава се нов § 25:
  „§ 25. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 311, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  9. Създава се нов § 26:
  „§ 26. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  10. Създава се § 27:
  „§ 27. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6, 19 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  11. Създава се § 28:
  „§ 28. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г. и бр. 11 от 2007 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  12. Създава се § 29:
  „§ 29. В Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  13. Създава се § 30:
  „§ 30. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., бр. 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г. и бр. 23 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката”, „заместник-министърът на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”, „заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  14. Създава се § 31:
  „§ 31. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  15. Създава се § 32:
  „§ 32. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ДВ, бр. 23 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  16. Създава се § 33:
  „§ 33. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 6, т. 2:
  а) в текста преди буква „а” думите „министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”;
  б) в буква „д” думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  17. Създава се § 34:
  „§ 34. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  18. Създава се § 35:
  „§ 35. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 43 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  19. Създава се § 36:
  „§ 36. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 18, в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 30а, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 93, ал. 3 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  20. Създава се § 37:
  „§ 37. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г., попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  21. Създава се § 38:
  „§ 38. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  22. Създава се § 39:
  „§ 39. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 27, т. 8 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 114, ал. 3 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  23. Създава се § 40:
  „§ 40. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) в чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1, в текста преди буква „а” думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  б) в т. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В ал. 2, в текста преди т. 1 думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  24. Създава се § 41:
  „§ 41. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) в чл. 18, ал. 2, изречение трето думите „министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  25. Създава се § 42:
  „§ 42. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г. и бр. 110 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 27а, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В § 3 от заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  26. Създава се § 43:
  „§ 43. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 22, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В § 11 от заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  27. Създава се § 44:
  „§ 44. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г. и бр. 24 и 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 26, ал. 3, изречение второ думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 "Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях" в "IХ. Министерство на икономиката" след думата „икономиката” се добавя „енергетиката и туризма”.
  28. Създава се § 45:
  „§ 45. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 8, ал. 1, изречение второ думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 36, ал. 2, изречение второ думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, а думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  29. Създава се § 46:
  „§ 46. В Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; доп., бр. 47 от 2009 г.) в чл. 18, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  30. Създава се § 47:
  „§ 47. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 42 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 2 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  31. Създава се § 48:
  „§ 48. В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 2, ал. 2 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 7:
  а) в ал. 1 навсякъде думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  б) в ал. 3 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  32. Създава се § 49:
  „§ 49. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 1, изречение първо думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 7, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  33. Създава се § 50:
  „§ 50. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г. и бр. 12 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 19, ал. 4, изречение четвърто думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 52, ал. 1, т. 3 и 6 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  34. Създава се § 51:
  „§ 51. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и бр. 23 и 41 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2, в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 23а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 34, ал. 2, изречение първо думите „икономиката и енергетиката” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
  4. В § 1д от допълнителните разпоредби думите „министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  35. Създава се § 52:
  „§ 52. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  II. Да се създаде § 53:
  „§ 53. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г. и бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35 и 47 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 77а, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В § 11, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията не подкрепя предложението по т. 22 и 29 и го подкрепя в останалата му част.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 18, т. 23 и 30 и предлага т. 23 и 30 да отпаднат.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18 в останалата му част, като на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлага всеки закон да се измени с отделен параграф.
  Комисията предлага следната окончателна редакция на § 18:
  „§ 18. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г. и бр. 53 и 84 от 2007 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  „§ 19. В Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2 думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 10:
  а) в ал. 3 думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”;
  б) в ал. 4, изречение първо думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 11, ал. 5, т. 6 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  „§ 20. В Закона за Българската банка за развитие (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в чл. 4, ал. 4 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  „§ 21. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 51 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 22:
  „§ 22. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г. и бр. 12, 32, 35 и 47 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 23:
  „§ 23. В Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн., ДВ, бр. 49 от 2007 г.; изм., бр. 98 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 24:
  „§ 24. В Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 11 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 25:
  „§ 25. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 311, ал. 4 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 26:
  „§ 26. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 27:
  „§ 27. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6, 19 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 28:
  „§ 28. В Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от2000 г.; изм., бр. 75 от 2002 г. и бр. 11 от 2007 г.) навсякъде думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 29:
  „§ 29. В Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2003 г., бр. 95 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 30:
  „§ 30. В Закона за защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2006 г., бр. 51, 53, 59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г. и бр. 23 и 42 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката”, „заместник-министърът на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”, „заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 31:
  „§ 31. В Закона за измерванията (обн., ДВ, бр. 46 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88, 95 и 99 от 2005 г. и бр. 36 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 32:
  „§ 32. В Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ДВ, бр. 23 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 33:
  „§ 33. В Закона за инспектиране на труда (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 35 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 2, т. 7 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 6, т. 2:
  а) в текста преди буква „а” думите „министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”;
  б) в буква „д” думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 34:
  „§ 34. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 35:
  „§ 35. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г., бр. 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 43 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 36:
  „§ 36. В Закона за медицинските изделия (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 18, в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 30а, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 93, ал. 3 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 37:
  „§ 37. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г., попр., бр. 99 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката”, „министъра на икономиката и енергетиката” и „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 38:
  „§ 38. В Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г. и бр. 24 от 2009 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката” и „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 39:
  „§ 39. В Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2000 г., бр. 108 от 2001 г., бр. 47 от 2002 г., бр. 86 от 2003 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 30, 36 и 37 от 2006 г., бр. 55 от 2007 г., бр. 70 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) в чл. 7 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1, в текста преди буква „а” думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”;
  б) в т. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В ал. 2, в текста преди т. 1 думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 40:
  „§ 40. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) в чл. 18, ал. 2, изречение трето думите „министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.”
  Комисията предлага да се създаде § 41:
  „§ 41. В Закона за потребителския кредит (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г. и бр. 110 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 27а, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В § 3 от заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 42:
  „§ 42. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 22, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В § 11 от заключителните разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 43:
  „§ 43. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2002 г., бр. 20, 31, 39, 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г. и бр. 24 и 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 26, ал. 3, изречение второ думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 "Списък на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях" в "IХ. Министерство на икономиката и енергетиката" думите „и енергетиката” се заменят с „енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 44:
  „§ 44. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 8, ал. 1, изречение второ думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 36, ал. 2, изречение второ думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”, а думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 45:
  „§ 45. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г. и бр. 12, 32 и 42 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 2 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 46:
  „§ 46. В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2006 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 2, ал. 2 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 7:
  а) в ал. 1 навсякъде думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”;
  б) в ал. 3 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 47:
  „§ 47. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 30, 34, 80 и 85 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 42 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 7, ал. 2 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 48:
  „§ 48. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от 2008 г. и бр. 12 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 19, ал. 4, изречение четвърто думите „Министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 52, ал. 1, т. 3 и 6 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 49:
  „§ 49. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г. и бр. 23 и 41 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 6, ал. 2, в текста преди т. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 23а, ал. 5 думите „Министерството на икономиката и енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 34, ал. 2, изречение първо думите „икономиката и енергетиката” се заменят с „икономиката, енергетиката и туризма”.
  4. В § 1д от допълнителните разпоредби думите „министърът на икономиката и енергетиката” се заменят с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 50:
  „§ 50. В Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; попр., бр. 49 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1997 г., бр. 27 от 2000 г., бр. 102 от 2001 г., бр. 91 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 95 от 2005 г., бр. 99 и 102 от 2006 г., бр. 86 от 2007 г., бр. 36 и 52 от 2008 г. и бр. 6 от 2009 г.) в чл. 8, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  Комисията предлага да се създаде § 51:
  „§ 51. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г. и бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35 и 47 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 77а, ал. 1 думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В § 11, ал. 3 от преходните и заключителни разпоредби думите „министъра на икономиката и енергетиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  § 19. В чл. 7, ал. 5, т. 1, буква „г” и в чл. 111 от Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г. и бр. 36, 43 и 54 от 2008 г.) думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 19 да стане § 54 и да се измени така:
  „§ 54. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г. и бр. 36, 43 и 54 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 7, ал. 5, т. 1, буква „г” думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 111 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 19, който става § 52:
  „§ 52. В Закона за генетично модифицирани организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31 от 2007 г. и бр. 36, 43 и 54 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 7, ал. 5, т. 1, буква „г” думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 111 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.”

  § 20. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и думите „министърът на икономиката” и „министъра на икономиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма” и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 20 да стане § 55 и да се измени така:
  „§ 55. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 9, ал. 3 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 11, ал. 2, изречение второ и ал. 3 думите „Министърът на икономиката” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 13, ал. 1, т. 2 и 5 думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 20, който става § 53:
  „§ 53. В Закона за експортното застраховане (обн., ДВ, бр. 61 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 2004 г., бр. 103 от 2005 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 36 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 9, ал. 3 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 11, ал. 2, изречение второ и ал. 3 думите „Министърът на икономиката” се заменят с „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма”.
  3. В чл. 13, ал. 1, т. 2 и 5 думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  § 21. В чл. 5, ал. 2 и чл. 6 от Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34, 80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 19 от 2009 г.) думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 21 да стане § 56 и да се измени така:
  „§ 56. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34, 80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 2 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 6, изречение трето думите „Министерството на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 21, който става § 54:
  „§ 54. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34, 80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 2 думите „Министерството на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 6, изречение трето думите „Министерството на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  § 22. В чл. 13а, ал. 3 и чл. 24д, ал. 2 от Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г.) думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 22 да стане § 57 и да се измени така:
  „§ 57. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13а, ал. 3, изречение второ думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 24д, ал. 2, изречение второ думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната окончателна редакция на § 22, който става § 55:
  „§ 55. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 31 и 96 от 2006 г., бр. 13, 36 и 43 от 2008 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13а, ал. 3, изречение второ думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.
  2. В чл. 24д, ал. 2, изречение второ думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  § 23. В чл. 7, ал. 5, т. 11 от Закона за Икономически и социален съвет (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 17 от 2006 г. и бр. 36 от 2008 г.) думите „министъра на икономиката” се заменят с „министъра на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 23 да стане § 58.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 56.

  § 24. В чл. 10, ал. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм., бр. 36 от 2008 г.) думите „Министерството на икономиката” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 24 да стане § 59.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 57.

  § 25. Навсякъде в Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г. и бр. 36, 70 и 105 от 2008 г.) думите „министърът на икономиката”, министъра на икономиката” и „Министерството на икономиката” се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма”, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма” и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 25 да стане § 60.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 58.

  § 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение на н. п. Мартин Димитров и н. п. Стоян Мавродиев:
  Параграф 26 да стане 61.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 59.


  София, 5 октомври 2009 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума