Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
10/02/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, № 002-02-3, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, № 002-02-3, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 10 януари 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите.
  На заседанието присъстваха г-н Стефан Сотиров – началник на отдел „Европейски финансови институции” в дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество” към Министерство на финансите и г-н Любомир Попов – началник на отдел „Близък Изток и Северна Африка” в дирекция „Близък Изток и Африка” в Министерство на външните работи.
  Законопроектът беше представен от г-н Стефан Сотиров.
  На 26 юни 2009 г. в София бе подписан договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите. Сключването му ще създаде благоприятни условия за интензивни стопански връзки, свързани с инвестиционната дейност на българските и бахрейнските инвеститори на територията на двете страни.
  С влизането в сила на договора се създават правни гаранции за справедливо и безпристрастно третиране на инвеститорите и опазване на техните интереси, което ще окаже положително въздействие за развитието на търговско-икономическите отношения между България и Бахрейн и ще стимулира деловите среди на двете страни към по-активни контакти.
  Във връзка с предвидения в чл. 8 и 9 от договора ред за решаване на инвестиционни спорове и на спорове между договарящите се страни, договорът подлежи на ратифициране от Народното събрани със закон.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 17 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за насърчаване и защита на инвестициите, внесен от Министерския съвет.  София, 15 февруари 2010 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума