Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
10/03/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д за първо четене

  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 1 март 2010 г.
  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, № 002-01-17, внесен от Министерския съвет на 1 март 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
  На заседанието присъстваха г- жа Ана Михайлова – заместник-министър на финансите, г-жа Цветанка Михайлова – началник на отдел „Регулация на финансовите пазари” и г-жа Меглена Христова - главен експерт, г-н Петър Чобанов – председател на Комисията за финансов надзор, г-н Емил Атанасов – заместник-председател и г-н Николай Петков – началник на отдел „Регулаторна политика”, г-н Орлин Пенев – председател на Асоциацията на българските застрахователи, г-н Борислав Михайлов – председател на Гаранционния фонд и други.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Ана Михайлова.
  Проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането е изготвен с цел съобразяване дейността на застрахователите и презастрахователите с актуализираните изисквания на европейското законодателство за минималния размер на гаранционния капитал.
  Направените предложения за увеличаване на минималните размери на гаранционния капитал на застрахователите произтичат от разпоредбите на чл. 17а от Директива 73/239/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане, и на чл. 30 от Директива 2002/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно животозастраховането, които предвиждат периодична актуализация на минималните размери на гаранционния капитал на застрахователите в зависимост от изменението на Европейския индекс на потребителските цени спрямо състоянието му към 20 март 2002 г., което е прието за базово. Оценката се извършва към 20 март на всяка календарна година. Тези разпоредби са въведени в българското законодателство с § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането.
  В свой документ за адаптирането в съответствие с инфлацията на определени величини, предвидени в директивите по животозастраховане и по общо застраховане, Европейската комисия е определила актуализиран размер на минималния гаранционен капитал 3 500 000 евро или приблизително 7 000 000 лв. за застрахователите, които извършват животозастраховане или общо застраховане по видовете застраховки по т. 10-15 от раздел II, буква „А” от приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Актуализираният размер на минималния гаранционен капитал за застрахователите, които извършват дейност съответно по общо застраховане извън посочените по-горе видове застраховки, трябва да бъде 2 300 000 евро или приблизително 4 600 000 лв. Към настоящия момент на българския пазар извършват дейност 35 застрахователни акционерни дружества, които са адресати на промените в нормативната уредба, от които 12 би следвало да предприемат действия по увеличаване на гаранционния си капитал след влизането в сила на закона, като само при 4 застрахователя може да се окаже, че е необходимо увеличението да се извърши чрез парични вноски.
  Направените предложения за увеличаване на минималните размери на гаранционния капитал на презастрахователите произтичат от разпоредбата на чл. 41 от Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането, която предвижда периодична актуализация на минималните размери на гаранционния капитал на презастрахователите в зависимост от изменението на Европейския индекс на потребителските цени спрямо състоянието му към 10 декември 2005 г., което е прието за базово. Оценката се извършва към декември на всяка календарна година, като се започва от 2007 г. Тази разпоредба е въведена в българското законодателство с § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането.
  В свой документ за адаптирането в съответствие с инфлацията на определени величини, предвидени в Директивата по презастраховане, Европейската комисия е определила актуализиран размер на минималния гаранционен капитал от 3 200 000 евро или приблизително 6 400 000 лв. за презастрахователите и 1 100 000 евро или приблизително 2 200 000 лв. за каптивните презастрахователи.
  Със законопроекта се предлага размерът на минималния гаранционен капитал на презастрахователите да бъде 7 000 000 лв. по подобие на актуализирания минимален размер на гаранционния капитал на застрахователите, които извършват животозастраховане или общо застраховане по видовете застраховки по т. 10-15 от раздел II, буква „А” от приложение № 1 към Кодекса за застраховането. Предложението не противоречи на разпоредбите на Директива 2005/68/ЕО, които съдържат изискване за минимално ниво на гаранционния капитал и оставят на държавите-членки преценката да определят по-високи размери. Предложението за изравняване на минималния гаранционен капитал на презастрахователите с този на застрахователите се обосновава с обстоятелството, че презастрахователите са значими финансови институции, в резултат на чиято дейност често се реализират обеми на премиен приход, значително по-големи от тези на застрахователите. Наред с това презастрахователите имат ключово значение за застрахователните пазари, доколкото поемат част от риска на застрахователите, и по този начин са гарант за тяхната стабилност. Всичко това обосновава необходимостта от минимална капиталова гаранция, която да е равна поне на капиталовото изискване, приложимо към застрахователите. Към настоящия момент на българския пазар извършва дейност само един презастраховател, който ще бъде адресат на предвидената промяна. Той разполага с гаранционен капитал, който надхвърля предлагания минимален размер, и практически няма да се наложи увеличаване на капитала му. На българския пазар не извършват дейност каптивни презастрахователи и предлаганите промени по отношение на минималния гаранционен капитал на тази категория презастрахователи няма да засегне участници на пазара.
  Република България има ангажимент да извърши актуализацията на минималните размери на гаранционния капитал в рамките на 2009 г., когато трябва да са предприети законодателните мерки. Предвид необходимостта да се предвидят административни срокове за привеждане на капитала в съответствие с изискването на закона от неговите адресати се предлага отлагателен срок три месеца след влизането в сила на закона.
  С предвидените от вносителя промени се предвижда и утвърждаване на бюджета на Гаранционния фонд от Комисията за финансов надзор, като целта е да се уеднакви правната уредба на Гаранционния фонд с тази на Фонда за компенсиране на инвеститорите и да се създаде превантивен механизъм за контрол от страна на държавата върху планирането на разходите на Гаранционния фонд. Цел на промените е и да се въведе по-ефективен контрол на Гаранционния фонд, като същевременно чрез подзаконовата уредба се създадат условия за детайлна и прозрачна бюджетна процедура по отношение на Гаранционния фонд. С предлаганите промени не се засяга независимият статут на Гаранционния фонд и на неговите органи на управление и контрол.
  Според действащата уредба застрахователните брокери представят годишни и периодични справки и отчети на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. Според мотивите към законопроекта в Кодекса за застраховането обаче не са определени сроковете, в които посочените поднадзорни лица са длъжни да представят периодичните справки и отчети, вследствие на което съществува вече съдебна практика, според която е налице пропуск на законодателя, който не може да бъде преодолян чрез издаване на заповед на заместник-председателя. Това води до невъзможност да се налагат ефективни санкции при непредставяне или забавено представяне на необходимата информация и се затруднява надзорната дейност, осъществявана от Комисията за финансов надзор. За отстраняването на този пропуск се предлагат промени в чл. 162, които предвиждат конкретни срокове за представяне на шестмесечните и годишните справки и отчети от застрахователните брокери.
  От името на Асоциацията на българските застрахователи и на Гаранционния фонд - г-н Орлин Пенев и г-н Борислав Михайлов - се обявиха против предлаганата в § 3 от законопроекта промяна, а именно одобряването на бюджета на фонда и на годишния финансов отчет от Комисията за финансов надзор. Те изтъкнаха като неоснователни мотивите на вносителя за исканото изменение, което според тях би довело до недвусмислено и пряко намесване от страна на държавата в дейността на Гаранционния фонд, който по своята същност не е нито държавно дружество, нито бюджетно учреждение.
  В хода на дискусията народните представители изразиха съмнение относно необходимостта бюджетът на Гаранционния фонд да се одобрява от Комисията за финансов надзор като изтъкнаха, че механизмите за контрол и към момента са достатъчно ефективни. Те се обединиха около мнението, че няма яснота какво ще се случи при един вече приет, но не одобрен от комисията бюджет и, че текстът следва да се прецизира между първо и второ гласуване на законопроекта.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 18 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховане, внесен от Министерския съвет.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума