Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
10/03/2010 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, № 002-02-9, внесен от Министерския съвет на 23 февруари 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, № 002-02-9, внесен от Министерския съвет на 23 февруари 2010 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 10 март 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество.
  На заседанието присъстваха г-н Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Борис Михайлов – експерт в същото министерство и г-н Звездалин Лалов – началник на отдел „Африка” в дирекция „Близък Изток и Африка” в Министерство на външните работи.
  Законопроектът беше представен от заместник-министър Евгени Ангелов.
  Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна за периода на своето действие, се наложи като база за развитие на отношенията между двете страни. Предлаганите изменения в него са обусловени от нуждата споразумението да бъде актуализирано, за да отрази поетите през последните години ангажименти в областта на борбата срещу тероризма, Международния наказателен съд , както и за да отчете ревизирането на Споразумението от Котону.
  Едновременно с процеса на изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, Европейската комисия договори и допълнителен протокол към него, с който се взема предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз. Този допълнителен протокол ще бъде предмет на отделна процедура по одобряване.
  Като заключение би могло да се изтъкне, че проектът на Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество е последния етап от националната процедура по одобряване на Споразумението за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество с Република Южна Африка. Споразумението е част от общата търговска политика и политиката за развитие на Европейския съюз и създава възможности за по-активно сътрудничество между Европейския съюз и Република Южна Африка.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 18 народни представители, без “Против” и “Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 5 от Конституцията на Република България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество, внесен от Министерския съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума