Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
10/03/2010 второ гласуване

  Д О К Л А Д за второ четене на
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн, № 002-01-16, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2009 г., приет на първо гласуване на 4 март 2010 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн, № 002-01-16, внесен от Министерския съвет на 29 януари 2009 г., приет на първо гласуване на 4 март 2010 г.


  ПРОЕКТ!
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн

  (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г., изм., бр. 17 от 2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 1 ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. Патентното ведомство събира такси за: заявяване; експертиза; приоритет; регистрация; издаване на свидетелство; подновяване на регистрацията; вписвания; поправка на грешки; обжалване на откази; заличаване на регистрацията; продължаване на срокове; публикация на регистрацията и на вписванията; отлагане на публикацията; подаване на заявка за международна регистрация; препращане на заявка за дизайн на Общността; информация за заявен или регистриран дизайн; справки или извлечения от Държавния регистър на промишлените дизайни, в размери, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 6 думите „на заявката” се заличават, а след думата „вписванията” се добавя „отлагане на публикацията”.

  § 3. В чл. 7, ал. 1 след думата „досие” се добавя „на хартиен и електронен носител”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. Член 8 се изменя така:
  „Държавен регистър на промишлените дизайни
  Чл. 8. Държавният регистър на промишлените дизайни се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни:
  1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на промишлен дизайн;
  2. изображение на промишления дизайн;
  3. посочване на продуктите с техните наименования, предшествано от номерата на класовете и подкласовете по Класификацията от Локарно и групирани по съответния подходящ начин;
  4. брой на дизайните;
  5. регистров номер и дата на регистрация;
  6. номер на Официалния бюлетин и дата на публикация на регистрацията;
  7. данни за отлагане на публикацията;
  8. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, ако се претендира такъв;
  9. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на дизайна;
  10. име на автора на дизайна;
  11. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато такъв е упълномощен;
  12. срок на действие на регистрацията;
  13. подновяване на регистрацията;
  14. правен статус на регистрацията;
  15. данни за образувани производства за заличаване регистрацията на дизайна – датата на подаване, молител, влязло в сила решение;
  16. други данни - промяна на името и/или адреса на притежателя на дизайна, прехвърляне на правото върху дизайн; договорна лицензия; обезпечение; особен залог; несъстоятелност.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. Член 8 се изменя така:
  „Държавен регистър на промишлените дизайни
  Чл. 8. Държавният регистър на промишлените дизайни се води и поддържа от Патентното ведомство и съдържа следните данни:
  1. номер и дата на подаване на заявката за регистрация на промишлен дизайн;
  2. изображение на промишления дизайн;
  3. посочване на продуктите с техните наименования, предшествано от номерата на класовете и подкласовете по Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно и групирани по съответния подходящ начин;
  4. брой на дизайните;
  5. регистров номер и дата на регистрация;
  6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на регистрацията;
  7. данни за отлагане на публикацията;
  8. данни за претендиран приоритет - номер, дата и страна на първоначалната заявка, ако се претендира такъв;
  9. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на дизайна;
  10. име на автора на дизайна;
  11. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато такъв е упълномощен;
  12. срок на действие на регистрацията;
  13. подновяване на регистрацията;
  14. правен статус на регистрацията;
  15. данни за образувани производства за заличаване регистрацията на дизайна – датата на подаване, молител, влязло в сила решение;
  16. други данни - промяна на името и/или адреса на притежателя на дизайна, прехвърляне на правото върху дизайн, договорна лицензия, обезпечение, особен залог, несъстоятелност.”

  § 5. Член 9 се изменя така:
  „Достъп до Държавния регистър на промишлените дизайни
  Чл. 9. Държавният регистър на промишлените дизайни е публичен и се публикува на официалната интернет страница на Патентното ведомство. Той е под формата на хартиен носител и на електронна база от данни, управлявана от информационна система. Всеки може да иска справка или извлечение от съдържанието му.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. Член 9 се изменя така:
  „Достъп до Държавния регистър на промишлените дизайни
  Чл. 9. Държавният регистър на промишлените дизайни е публичен и се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство. Той се води на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система. Всяко лице може да иска справка или извлечение от съдържанието му.

  § 6. В чл. 11 ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. В чл. 12 се създава ал. 3:
  „(3) За нов или оригинален се счита дизайн, приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, ако:
  1. включената в съставния продукт част остава видима при обичайната употреба на последния, и
  2. видимите особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7:
  § 7. Създава се чл. 13а:
  „Новост и оригиналност на дизайн на продукт, който е част от съставен продукт

  Чл. 13а. Когато дизайнът е приложен към или включен в продукт, който е част от съставен продукт, тъй се счита за нов или оригинален, ако:
  1. включената в съставния продукт част остава видима при обичайната употреба на този продукт, и
  2. видимите особености на частта отговарят на изискванията за новост и оригиналност.”

  § 8. Член 18 се изменя така:
  „Обхват на правната закрила
  Чл. 18. Обхватът на правната закрила се определя от изображението, съответно от изображенията на регистрирания дизайн и се разпростира върху всеки дизайн, който не създава у информирания потребител различно цялостно възприятие.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  Комисията предлага да се създаде нов § 9:
  § 9. В чл. 24, ал. 4 думата „молба” се заменя с „искане”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 10:
  § 10. В чл. 26, ал. 4 в изречение първо думата „молба” се заменя с „искане”, а в изречение второ думата „молбата” се заменя с „искането”.

  § 9. Член 26а се изменя така:
  „Право върху промишлен дизайн като обект на обезпечение
  Чл. 26а. (1) Правото върху промишлен дизайн може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересуваната страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки:
  1. забрана за използване на правата върху дизайна от притежателя или лицензополучателя;
  2. забрана за разпореждане с правата върху дизайна от притежателя или от лицензополучателя на изключителна лицензия.
  (2) Налагането на обезпечителните мерки по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда.
  (3) Съдебният изпълнител налага обезпечителните мерки по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на дизайна.
  (4) Допуснатото от съда обезпечение се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни в Патентното ведомство по искане на една от страните по иска. Искането трябва да съдържа данни за притежателя на дизайна и дизайна за лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага документ, с който е допуснато обезпечението.
  (5) Обезпечението по ал. 1 - 4 има действие по отношение на притежателя на дизайна или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на промишлените дизайни в Патентното ведомство.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11:
  § 11. Член 26а се изменя така:
  „Право върху промишлен дизайн като обект на обезпечение
  Чл. 26а. (1) Правото върху промишлен дизайн може да бъде обект на обезпечение по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане на заинтересованата страна, без да уведоми ответната страна, допуска и някоя от следните обезпечителни мерки:
  1. забрана за използване на правата върху дизайна от притежателя или лицензополучателя;
  2. забрана за разпореждане с правата върху дизайна от притежателя или от лицензополучателя на изключителна лицензия.
  (2) Налагането на обезпечителна мярка по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния изпълнител въз основа на обезпечителната заповед на съда.
  (3) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на съобщение за налагането й до притежателя на дизайна.
  (4) Допуснатото от съда обезпечение се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни по искане на една от страните по иска. Искането трябва да съдържа данни за притежателя на дизайна и за лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, и за обезпечителната мярка. Към искането се прилага документът, с който е допуснато обезпечението.
  (5) Обезпечението по ал. 1 - 4 има действие по отношение на притежателя на дизайна или лицензополучателя на изключителна лицензия от датата на получаване на съобщението за налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване на обезпечението в Държавния регистър на промишлените дизайни.”

  § 10. В чл. 26в, ал. 3 думата „молба” се заменя с „искане”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.

  § 11. В чл. 27, ал. 2 думата „заинтересувано” се заменя с „всяко”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.

  § 12. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
  „3. е идентичен по смисъла на чл. 12, ал. 2 на дизайн, станал общодостъпен по какъвто и да е начин преди датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, където и да е по света, или е идентичен на дизайн, който е заявен преди датата на подаване на заявката за регистрация, съответно приоритетната дата, и регистриран по национален или международен ред или като дизайн на Общността;”.
  2. В ал. 4 думите „постъпила молба” се заменят с „постъпило искане”.
  3. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Регистрацията може да се заличи и служебно от Патентното ведомство, когато регистрираният дизайн не отговаря на изискванията на
  чл. 3 и на чл. 11, ал. 2, т. 1.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 14.

  § 13. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Заявката за регистрация на дизайн се подава в Патентното ведомство лично или чрез представител, по пощата, по факс или по електронен път. Когато заявката се подава по електронен път, идентификация чрез уникален идентификатор на заявителя и на представителя по индустриална собственост, както и електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис не са задължителни.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.

  § 14. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „в която извършва действителна търговска или производствена дейност” се заменят със „седалище”;
  б) точка 11 се отменя;
  в) създава се т. 12:
  „12. искане за отлагане на публикацията на регистрацията съгласно чл. 48а.”
  2. В ал. 3 думата „3-месечен” се заменя с „двумесечен”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 16:
  § 16. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 думите „в която извършва действителна търговска или производствена дейност” се заменят със „седалище”;
  б) в т. 7 думите „Международната класификация за моделите и рисунките” се заменят с „Международната класификация на промишлените дизайни”;
  в) точка 11 се отменя;
  г) създава се т. 12:
  „12. искане за отлагане на публикацията на регистрацията съгласно чл. 48а.”
  2. В ал. 3 думата „3-месечен” се заменя с „двумесечен”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В чл. 33, ал. 1 думите „Международната класификация за моделите и рисунките” се заменят с „Международната класификация на промишлените дизайни”.

  § 15. В чл. 34 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „3-месечен” се заменя с „двумесечен”.
  2. В ал. 2 думата „3-месечен” се заменя с „двумесечен”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 18.

  § 16. В чл. 36 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „постъпилите материали се съхраняват в Патентното ведомство” се заменят със „заявката се счита за неподадена”.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза и отлагане на публикацията на регистрацията, когато е поискано отлагане. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не бъдат платени, заявката се смята за оттеглена.”
  3. В ал. 3, изречение второ думата „тримесечен” се заменя с „двумесечен”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 19.

  § 17. Членове 36а и 36б се отменят.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 20.

  § 18. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Заглавието се изменя така: „Процедура по регистрация”.
  2. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) В двумесечен срок след изтичането на срока по чл. 36, ал. 3 се извършва експертиза дали заявеният дизайн:
  1. е дизайн по смисъла на чл. 3;
  2. не е изключен от закрила съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1.”
  3. Алинея 2 се отменя.
  4. В ал. 3 думата „3-месечен” се заменя с „двумесечен”.
  5. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.”
  6. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Когато има основание за отказ на регистрацията на част от заявените дизайни, включени в множествена заявка, заявителят се уведомява за това, като се посочват всички мотиви и му се предоставя двумесечен срок за отговор. Ако в този срок заявителят не отговори, не направи основателни възражения или не ограничи дизайните, се взема решение за пълен или частичен отказ на регистрацията.”
  7. Създава се ал. 8:
  „(8) Решенията по заявка за регистрация на дизайн се постановяват от държавен експерт, който води и кореспонденцията по заявката.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 21.

  Комисията предлага да се създаде нов § 22:
  § 22. В чл. 38, ал. 3 думата „молба” се заменя с „искане”.

  Комисията предлага да се създаде нов § 23:
  § 23. В чл. 39 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „молба” се заменя с „искане”;
  2. В ал. 2 думата „Молбата” се заменя с „Искането”.
  3. В ал. 4 думата „молбата” се заменя с „искането”.

  § 19. В чл. 41 се създава ал. 4:
  „(4) Редът за разглеждане на споровете се определя с наредба на Министерския съвет.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 24.

  § 20. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „председателят на Патентното ведомство” се заменят със „се”.
  2. В ал. 2 думите „от председателя на Патентното ведомство, който” се заменят с „и се”.
  3. В ал. 3 думите „от председателя на Патентното ведомство” се заличават.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) Решенията по ал. 1 - 3 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от заместник-председателя, оправомощен с писмена заповед.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 25.

  § 21. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „от председателя на Патентното ведомство” се заличават.
  2. В ал. 3 думите „от председателя на Патентното ведомство” се заличават.
  3. В ал. 6 думата „тримесечен” се заменя с „шестмесечен”.
  4. Създава се ал. 7:
  „(7) Решенията по ал. 2 и 3 се вземат от председателя на Патентното ведомство или от заместник-председателя, оправомощен с писмена заповед.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 26.

  § 22. Член 46 се изменя така:
  „Чл. 46. Сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 3 и чл. 45, ал. 1 могат да бъдат продължени еднократно със същата продължителност по искане на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането им. Искането не се уважава, когато към него не е приложен документ за платена такса.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 27:
  § 27. Член 46 се изменя така:
  „Продължаване на срокове
  Чл. 46. Сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37, ал. 3 и чл. 45, ал. 1 могат да бъдат продължени еднократно със същата продължителност по искане на заявителя или притежателя, подадено преди изтичането им. Искането не се уважава, когато към него не е приложен документ за платена такса.”

  Комисията предлага да се създаде нов § 28:
  § 28. В чл. 47 в изречение първо думата „молба” се заменя с „искане”, а в изречение второ думата „Молбата” се заменя с „Искането”.

  § 23. Създават се чл. 48а, 48б и 48в:
  „Отлагане публикацията на регистрацията
  Чл. 48а. (1) Заявителят на дизайн може да поиска с подаването на заявката отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна, ако той бъде регистриран, за срок 30 месеца считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Искането за отлагане публикацията на регистрацията следва да е придружено с документ за платена такса.
  (2) При множествена заявка искането за отлагане на публикацията може да се отнася само за част от дизайните.
  (3) Когато се постанови решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни, но не се предоставя публичен достъп до регистрирания дизайн и до неговото досие.
  (4) В официалния бюлетин на Патентното ведомство се публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн, което съдържа идентификационните данни на притежателя на дизайна, датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и регистровия номер на дизайна.
  (5) Информация за регистрирания дизайн и достъп до досието му се предоставя при представяне на изрично писмено съгласие за това от неговия притежател или когато заинтересувано лице докаже, че срещу него е заведено дело за нарушение на дизайна.
  Искане за публикация
  Чл. 48б. (1) Искане за публикация на регистрацията се подава от притежателя на дизайна най-късно на 27-ия месец от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и е придружено с документ за платена такса за публикация, а при множествена заявка – документ за платени допълнителни такси съобразно броя на дизайните.
  (2) Когато към искането не е приложен документ за платена такса, на притежателя се предоставя едномесечен срок за нейното заплащане, който е в рамките на срока по чл. 48а, ал. 1.
  (3) Когато в срока по ал. 1 не е подадено искане за публикация и/или таксата не е заплатена, заявката за дизайн се счита за оттеглена.
  Публикация след изтичане на срока за отлагане
  Чл. 48в. Когато искането за публикация е подадено в срока по чл. 48б, ал. 1 и таксата за публикация е заплатена, се извършва публикация на регистрацията на дизайна в официалния бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичането на 30-месечния срок. В публикацията задължително се посочва и фактът, че заявката е съдържала искане за отлагане на публикацията.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 29:
  § 29. Създават се чл. 48а, 48б и 48в:
  „Отлагане на публикацията на регистрацията
  Чл. 48а. (1) Заявителят на дизайн може да поиска с подаването на заявката отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна, ако той бъде регистриран, за срок 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата. Искането за отлагане на публикацията на регистрацията трябва да е придружено с документ за платена такса.
  (2) При множествена заявка искането за отлагане на публикацията може да се отнася само за част от дизайните.
  (3) Когато се постанови решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния регистър на промишлените дизайни, но не се предоставя публичен достъп до регистрирания дизайн и до неговото досие.
  (4) В официалния бюлетин на Патентното ведомство се публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн, което съдържа идентификационните данни на притежателя на дизайна, датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и регистровия номер на дизайна.
  (5) Информация за регистрирания дизайн и достъп до досието му се предоставя въз основа на писмено съгласие от неговия притежател или когато заинтересовано лице докаже, че срещу него е заведено дело за нарушение на дизайна.
  Искане за публикация
  Чл. 48б. (1) Искане за публикация на регистрацията се подава от притежателя на дизайна най-късно на 27-ия месец от датата на подаване на заявката, съответно приоритетната дата, и е придружено с документ за платена такса за публикация, а при множествена заявка – документ за платени допълнителни такси съобразно броя на дизайните.
  (2) Когато към искането не е приложен документ за платена такса, на притежателя се предоставя едномесечен срок за нейното заплащане, който е в рамките на срока по чл. 48а, ал. 1.
  (3) Когато в срока по ал. 1 не е подадено искане за публикация и/или таксата не е заплатена, заявката за дизайн се счита за оттеглена.
  Публикация след изтичане на срока за отлагане
  Чл. 48в. Когато искането за публикация е подадено в срока по чл. 48б, ал. 1 и таксата за публикация е заплатена, се извършва публикация на регистрацията на дизайна в официалния бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичането на 30-месечния срок. В публикацията задължително се посочва и че заявката е съдържала искане за отлагане на публикацията.”

  § 24. Глава четвърта се изменя така:
  „Глава четвърта
  РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН ПО РЕДА НА ХАГСКАТА
  СПОГОДБА

  Международна регистрация на промишлените дизайни
  Чл. 50. (1) Под международна регистрация на дизайн се разбира регистрация, извършена от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, наричано по-нататък "Международното бюро", по реда на Хагската спогодба, наричана по-нататък "спогодбата", съгласно Хагския акт от 1960 г. или Женевския акт от 1999 г. на спогодбата.
  (2) По отношение на трети лица международната регистрация има действие на територията на Република България от датата на изтичане на
  6-месечния срок съответно по чл. 8, ал. 1 от Хагския акт от 1960 г. и чл. 12, ал. 1 и 2 от Женевския акт от 1999 г. на спогодбата.
  (3) Когато в срока по ал. 2 не е постановен отказ по заявката или ако отказът бъде оттеглен, международната регистрация, в която Република България е посочена страна, има същото действие, както ако този дизайн е бил директно заявен и регистриран на територията на Република България, считано от датата на международната регистрация.
  Срок на действие на международната регистрация
  Чл. 51. Срокът на действие на международната регистрация на територията на Република България се определя в съответствие с този закон считано от датата на регистрацията в Бюлетина на международните дизайни на Световната организация за интелектуална собственост.
  Производство в Патентното ведомство
  Чл. 52. (1) По международна заявка, за която Република България е посочена страна, Патентното ведомство извършва експертиза дали дизайнът отговаря на дефиницията за дизайн съгласно чл. 3 и дали не е изключен от закрила съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 в 6-месечен срок от датата на публикация на международната регистрация.
  (2) Когато има основания за отказ на Международното бюро, се изпраща съобщение за пълен или частичен отказ на международната регистрация на територията на Република България, като се посочват мотивите и се предоставя възможност за възражение съгласно този закон.
  Подаване на международна заявка
  Чл. 53. (1) Физически или юридически лица, имащи постоянен адрес или реално съществуващо и действащо производствено или търговско предприятие в Република България, могат да подават международни заявки по спогодбата в Международното бюро чрез Патентното ведомство на Република България.
  (2) Патентното ведомство изпраща заявката на Международното бюро в едномесечен срок от получаването й.
  (3) Таксите за международната регистрация се заплащат от заявителя в Международното бюро.
  (4) Когато международната заявка е подадена в Патентното ведомство, тя трябва да е придружена с документ за платена такса за препращането й.
  Международна заявка, за която Република България е страна на произход
  Чл. 54. Международна заявка, по отношение на която Република България е страна на произход, няма действие на територията на Република България.”

  Комисията подкрепя текста на вносителя, но на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага всеки член да се измени с отделен параграф, като § 24 се оформи в шест нови отделни параграфа- § 30, 31, 32, 33, 34 и 35:
  § 30. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „Регистрация на промишлен дизайн по реда на Хагската спогодба”.

  § 31. Член 50 се изменя така:
  „Международна регистрация на промишлените дизайни
  Чл. 50. (1) Под международна регистрация на дизайн се разбира регистрация, извършена от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, наричано по-нататък "Международното бюро", по реда на Хагската спогодба, наричана по-нататък "спогодбата", съгласно Хагския акт от 1960 г. или Женевския акт от 1999 г. на спогодбата.
  (2) По отношение на трети лица международната регистрация има действие на територията на Република България от датата на изтичане на 6-месечния срок съответно по чл. 8, ал. 1 от Хагския акт от 1960 г. и чл. 12, ал. 1 и 2 от Женевския акт от 1999 г. на спогодбата.
  (3) Когато в срока по ал. 2 не е постановен отказ по заявката или ако отказът бъде оттеглен, международната регистрация, в която Република България е посочена страна, има същото действие, както ако този дизайн е бил директно заявен и регистриран на територията на Република България, считано от датата на международната регистрация.


  § 32. Член 51 се изменя така:
  „Срок на действие на международната регистрация
  Чл. 51. Срокът на действие на международната регистрация на територията на Република България се определя в съответствие с този закон, считано от датата на регистрацията в Бюлетина на международните дизайни на Световната организация за интелектуална собственост.”

  § 33. Член 52 се изменя така:
  „Производство в Патентното ведомство
  Чл. 52. (1) По международна заявка, за която Република България е посочена страна, Патентното ведомство извършва експертиза дали дизайнът отговаря на дефиницията за дизайн съгласно чл. 3 и дали не е изключен от закрила съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 в 6-месечен срок от датата на публикация на международната регистрация.
  (2) Когато има основания за отказ на Международното бюро, се изпраща съобщение за пълен или частичен отказ на международната регистрация на територията на Република България, като се посочват мотивите и се предоставя възможност за възражение съгласно този закон.

  § 34. Член 53 се изменя така:
  „Подаване на международна заявка
  Чл. 53. (1) Физически или юридически лица, имащи постоянен адрес или реално съществуващо и действащо производствено или търговско предприятие в Република България, могат да подават международни заявки по спогодбата в Международното бюро чрез Патентното ведомство на Република България.
  (2) Патентното ведомство изпраща заявката на Международното бюро в едномесечен срок от получаването й.
  (3) Таксите за международната регистрация се заплащат от заявителя в Международното бюро.
  (4) Когато международната заявка е подадена в Патентното ведомство, тя трябва да е придружена с документ за платена такса за препращането й.

  § 35. Член 54 се изменя така:

  „Международна заявка, за която Република България е страна на произход
  Чл. 54. Международна заявка, по отношение на която Република България е страна на произход, няма действие на територията на Република България.”

  § 25. Член 60а се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 36.

  § 26. В чл. 63 ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 37.

  § 27. В чл. 65 се създава ал. 6:
  „(6) Мерките по ал. 1 и 4 не се прилагат по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 38:
  § 38. В чл. 65 се създава нова ал. 5:
  „(5) Мерките по ал. 1 и 4 не се прилагат по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България.”

  § 28. Член 66 се изменя така:
  „Установяване на нарушенията
  Чл. 66. (1) Нарушението се установява с акт, който се съставя от длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Патентното ведомство, след извършване на проверка. За извършване на проверката може да се изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.
  (2) Проверка не се извършва и административнонаказателно производство не се образува, ако дизайнът не отговаря на изискванията на чл. 11, което се установява чрез извършване на експертиза по същество.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 39:
  § 39. В чл. 66 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Нарушението се установява с акт, който се съставя от длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Патентното ведомство, след извършване на проверка. За извършване на проверката може да се изисква съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.”

  § 29. В § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби думите „като: вътрешна украса и обзавеждане на кухня, вагон-ресторант и други” се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 40:
  § 40. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В т. 3 думите „за промишлени” се заменят с „на промишлените”.
  2. В т. 10 думите „като: вътрешна украса и обзавеждане на кухня, вагон-ресторант и други” се заличават.

  § 30. В чл. 24, ал. 4 думата „молба” се заменя с „искане”.
  Комисията предлага § 30 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 9.

  § 31. В чл. 26, ал. 4 думата „молба” се заменя с „искане”.
  Комисията предлага § 31 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 10.

  § 32. В чл. 38, ал. 3 думата „молба” се заменя с „искане”.
  Комисията предлага § 32 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 22.

  § 33. В чл. 39, ал. 1 думата „молба” се заменя с „искане”.
  Комисията предлага § 33 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 23.

  § 34. В чл. 26, ал. 4 думата „молбата” се заменя с „искането”.
  Комисията предлага § 34 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 10.

  § 35. В чл. 39, ал. 2 и 4 думата „молбата” се заменя с „искането”.
  Комисията предлага § 35 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 23.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  § 36. (1) Този закон се прилага за заявки за регистрация на промишлени дизайни, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки за регистрация на промишлени дизайни, по които няма влязло в сила решение.
  (2) Заявките за регистрация на дизайни, които са публикувани до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 41.

  § 37. Този закон се прилага по отношение на искания за заличаване на регистрацията, по които до влизането му в сила няма влязло в сила решение.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 42.

  § 38. Министерският съвет приема наредбата по чл. 41, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 43.

  § 39. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 2, 3, 5, § 12, т. 3, § 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 и 28, които влизат в сила 9 месеца след обнародването на закона.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 44:
  § 44. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на § 2, 3, 5, § 14, т. 3, § 15, § 16, т. 1, буква „г” и т. 2, § 18, § 19, т. 2 и 3, § 20, 21, 24, 27 и 29, които влизат в сила 9 месеца след обнародването на закона.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума