Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
08/06/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за допълнение на Закона за концесиите, № 154-01-14, внесен от Любен Татарски на 15 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 13 април 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за концесиите, № 154-01-14, внесен от Любен Татарски на 15 февруари 2011 г., приет на първо гласуване на 13 април 2011 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  Закон
  за допълнение на Закона за концесиите

  (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г., изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 17, ал. 1, т. 2 след думите „общинска собственост” се добавя „и за находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините по реда на Закона за водите”.

  Предложение от н.п. Николай Пехливанов:
  В чл. 17 да се създаде нова ал. 3:
  „(3) Общинският съвет може да бъде концедент при предоставяне на концесия на находища на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините по чл. 17, ал. 1, т. 2 само в случаите когато за общината има влязъл в сила общ устройствен план.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 17, ал. 1, т. 2 след думите „общинска собственост” се добавя „и за находищата на минералните води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините по реда на § 133 от преходните и и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)”.

  § 2. В чл. 19, ал. 2 след думите „общинска собственост” се добавя „и за находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините по реда на Закона за водите”.

  Предложение от н.п. Николай Пехливанов:
  В чл. 19 да се създаде нова ал. 5:
  „(5) Кметът на съответната община може да извършва подготвителни действия и да прави предложения за предоставяне на концесия за находища на минерални води – изключителна държавна собственост, предоставени безвъзмездно за управление и ползване на общините по ал. 2 когато за общината има влязъл в сила общ устройствен план.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 19, ал. 2 след думите „общинска собственост” се добавя „и за находище на минерална вода - изключителна държавна собственост, което е предоставено безвъзмездно за управление и ползване на общината по реда на § 133 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.)”.

  Заключителна разпоредба

  Предложение от н.п. Николай Пехливанов:
  Заглавието да стане „Заключителни разпоредби”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

  § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение от н.п. Николай Пехливанов:
  Да се създаде нов § 4:
  „§ 4. Общините могат да упражняват своите права по чл. 17, ал. 1, т. 2 и по чл. 19, ал. 2 след приемане на Национална стратегия за развитие и управление на находища на минерални води от Министерски съвет на Република България.”
  Комисията не подкрепя предложението.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума