Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
08/06/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г., № 120-00-26, внесен на 18 май 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г., № 120-00-26, внесен на 18 май 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 8 юни 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.
  Докладът беше представен от г-н Петко Николов.
  Комисията за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято основна задача е да гарантира защитата и да създава условия за развитие на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност, включително и чрез упражняването на контрол за законосъобразност на разходваните бюджетни средства чрез системата на обществените поръчки и предоставянето на концесии.
  През 2010 г. Комисията за защита на конкуренцията е образувала общо 1146 производства, от които 936 по Закона за обществените поръчки, 6 по Закона за концесиите и 204 по Закона за защита на конкуренцията.
  През отчетния период комисията се е произнесла с 1061 решения или определения, с които е приключила съответните производства по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предявила е твърдения за извършени нарушения или е наложила глоби на физически лица за извършени от тях нарушение по Закона за защита на конкуренцията или за непредоставяне на информация.
  С приетите през 2010 г. решения комисията е наложила глоби и имуществени санкции в размер на 4 856 991 лева.
  Подробно разгледани в отчета са забранените споразумения, решения и съгласувани практики като по тях са образувани 4 производства, постановените решения са 7, извършена е една проверка на място, а наложените имуществени санкции и глоби са с общ размер 198 428 лв.
  По подобен начин са структурирани и подробно разгледани:
  1. Злоупотребата с монополно или господстващо положение;
  2. Контрола върху концентрациите между предприятия;
  3. Нелоялната конкуренция;
  4. Застъпничеството за конкуренцията;
  5. Производствата по глава шеста, чл. 27 от Закона за защита на конкуренцията - секторни анализи на конкурентната среда;
  6. Наложените глоби и имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията и Закона за обществените поръчки;
  7. Производствата по изпълнение на влезли в сила решения;
  8. Производствата по изпълнение на влезли в сила решения;
  9. Дейността по процесуалното представителство на комисията пред върховния административен съд. Тук следва да се отбележи, че от постановените през 2010 г. 223 решения по Закона за защита на конкуренцията, 105 са обжалвани пред Върховния административен съд. Върховният административен съд през 2010 г. е постановил 123 решения по жалби, подадени срещу решения на комисията. От постановените през 2010 г. 65 окончателни решения на ВАС:
  - 36 решения на комисията са оставени в сила;
  - 5 решения са отменени и върнати за ново разглеждане;
  - 6 решения са отменени;
  - 18 решения са частично отменени;
  Относно финансовия отчет беше отбелязано, че Комисията за защита на конкуренцията е независима институция на бюджетна издръжка. Бюджетът на КЗК за 2010 г., утвърден с ПМС № 324/30. 12. 2009 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България, е в размер на 9 млн. лева в приходната си част и 4 406 457 лева – в разходната. Приходите за 2010 г. са имуществени санкции по Закона за защита на конкуренцията в размер на 5 199 050 лева, държавните такси по Тарифата към Закона за защита на конкуренцията в размер на 2 279 711 лева, приходи от наеми в размер на 3 909 лева и други неданъчни приходи в размер на 45 311 лева. След извършени промени в бюджета на КЗК през 2010 г. разходната му част е намалена и е в размер на 3 625 167 лева. Към 31.12.2010 г. са усвоени 3 619 092 лева, което представлява 99.83 % от коригирания бюджет за 2010 г.
  В хода на дискусията председателят на комисията Мартин Димитров попита какви са резултатите от секторния анализ на пазара на горивата и отправи покана към председателя на КЗК за обсъждането им в Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
  След представяне и обсъждане на доклада се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 15 народни представители, без “Против” и “Въздържал се” – 1 народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме:
  Проект!

  РЕШЕНИЕ
  по Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.

  Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията

  РЕШИ:

  Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2010 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума