Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
29/06/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 102-01-38, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 102-01-38, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2011 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 29 юни 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Боряна Пенчева – заместник-министър, Милена Бойкова – директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” и от Комисия за финансов надзор - Димана Ранкова - заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Антон Михайлов – главен експерт в управление „Надзор на инвестиционната дейност” и други. Законопроектът беше представен от заместник-министър Боряна Пенчева.
  Според мотивите изложени от вносителя предлаганите промени имат за цел да въведат в българското законодателство изискванията на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа. С нея се отменя Директива 85/611/ЕИО, като се запазват съществените елементи от нея, свързани с уредбата на дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества. Едновременно с това се въвеждат нови възможности за извършване на дейност на управляващото дружество на дадена колективна инвестиционна схема посредством въвеждането на „единен паспорт”, валиден на територията на целия Европейски съюз; създават се нови структури от типа главни – захранващи колективните инвестиционни схеми; намаляват се административните бариери във връзка с трансграничното предлагане на дялове на колективните инвестиционни схеми; усъвършенстват се изискванията относно преобразуването им, както и се улесняват трансграничните преобразувания; подобрява се защитата на инвеститорите, включително чрез въвеждането на единен типов документ, наричан „ключова информация за инвеститорите” като се въвежда общ формат за изготвянето му. Той се използва без промени или допълнения във всички държави членки, в които се предлагат дяловете на колективните инвестиционни схеми.
  Настоящият законопроект цели самостоятелно обособяване на уредбата на дейността на колективните инвестиционни схеми и отделянето й от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
  С оглед уеднаквяване на режима за разкриване на информация на ниво Европейски съюз се въвежда задължение за колективните инвестиционни схеми за представяне на два публични отчета - един за първото шестмесечие на финансовата година и един окончателен за края на съответната финансовата година.
  С Директива 2009/65/ЕО на държавите членки е предоставена възможност да възприемат или не въвеждането на някои опции. Република България се е възползвала от повечето опции, които разширяват инвестиционните възможности на колективните инвестиционни схеми.
  Към проекта на Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране не е представена финансова обосновка, тъй като не се предвижда той да има пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
  В заключение заместник-министър Пенчева изтъкна, че законопроектът е подкрепен от Европейската централна банка.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 13 народни представители, без “Против” и “Въздържал се” – 1 народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 102-01-38, внесен от Министерския съвет на 8 юни 2011 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума