Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
29/06/2011 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 102-01-29, внесен от Министерския съвет на 13 май 2011 г., приет на първо гласуване на 8 юни 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, № 102-01-29, внесен от Министерския съвет на 13 май 2011 г., приет на първо гласуване на 8 юни 2011 г.


  Проект!
  Второ гласуване

  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
  (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г. и бр. 43 и 101 от 2010 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. В чл. 127 се правят следните изменения:
  1. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Централният депозитар формира фонд „Резервен” по реда на чл. 246 от Търговския закон и гаранционен фонд по реда на чл. 132.”
  2. Алинея 6 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Акционери на Централния депозитар могат да бъдат Министерството на финансите, Българската народна банка, банки, инвестиционни посредници и лица по чл. 131, ал. 1, т. 4 и 5.”
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) До 10 на сто от капитала на Централния депозитар може да се притежава от акционери извън лицата по ал. 2.”
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение от н. п. Георги Божинов:
  Параграф 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Членовете на съвета на директорите на Централния депозитар трябва:
  1. да имат постоянно местопребиваване в страната, когато са овластени да представляват Централния депозитар;
  2. да притежават квалификация и професионален опит в сферата на осъществяваните от Централния депозитар дейности, както и висше образование в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката;
  3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  4. да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  5. да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
  6. да не са свързани лица по смисъла на този закон;
  7. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) „Oбстоятелствата по ал. 1, т. 4-7 се удостоверяват с декларация.
  (3) Изискванията на ал. 1 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите на Централния депозитар, както и за други лица, оправомощени да управляват и представляват Централния депозитар.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Членовете на съвета на директорите на Централния депозитар трябва да:
  1. имат постоянно местопребиваване в страната, когато са овластени да представляват Централния депозитар;
  2. притежават квалификация и професионален опит в сферата на осъществяваните от Централния депозитар дейности, както и висше образование в областта на икономиката, правото, финансите, банковото дело или информатиката;
  3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  4. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
  5. не са обявявани в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
  6. не са свързани лица по смисъла на този закон;
  7. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност.”
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Oбстоятелствата по ал. 1, т. 4-7 се удостоверяват с декларация.
  (3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите на Централния депозитар, както и за други лица, оправомощени да управляват и представляват Централния депозитар.”
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.

  § 4. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 6 думите „условията и реда за управление” се заменят с „условията и реда за набиране на средствата и управлението”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Приемане на изменения и допълнения в правилника на Централния депозитар може да се извърши след предварително одобрение на заместник-председателя. Член 85, ал. 3 и 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно.”

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
  § 4. В чл. 130 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 6 думите „за управление” се заменят със „за набиране на средствата и управлението”.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Изменения и допълнения в правилника на Централния депозитар могат да се извършат само след предварително одобрение на заместник-председателя. Член 85, ал. 3 и 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилага съответно.”

  § 5. В чл. 132, ал. 2, изречение второ думите „половината от превишението на приходите над разходите на Централния депозитар” се заменят с „отчисления от приходите от дейността на дружеството съгласно условията и реда, определени с правилника”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
  § 5. В чл. 132, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В изречение първо след думите „чл. 130” се поставя запетая и се добавя „ал. 1”.
  2. В изречение второ думите „половината от превишението на приходите над разходите на Централния депозитар” се заменят с „отчисления от приходите от дейността на дружеството съгласно условията и реда, определени с правилника на Централния депозитар”.

  Комисията предлага да се създаде § 6:
  § 6. В чл. 221, ал. 1, т. 4 думите „чл. 128, ал. 3” се заменят с „чл. 128, ал. 4”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума