Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
23/11/2011 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-96, внесен от Пламен Орешарски и група народни представители на 7 септември 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-96, внесен от Пламен Орешарски и група народни представители на 7 септември 2011 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 23 ноември 2011 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон.
  Законопроектът беше представен от н. п. Петър Димитров.
  На 16 февруари 2011г. бе приета Директива 2011/7/ЕО, относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки, която съответно следва да бъде транспонирана в българското законодателство.
  Според мотивите изложени от вносителя повечето стоки и услуги се доставят между фирмите и държавни органи на основа на отложени плащания. Много плащания по търговски сделки между предприятията и между предприятия и държавни органи се извършват по-късно от предвидените в договора или в общите търговски условия срокове, което има отрицателен ефект върху ликвидността и усложнява финансовото управление. Отложените плащания и повишаващите се просрочия по търговски сделки допринасят за намаляващата ликвидност и допълнително затрудняват достъпа до финансиране. Предложените промени акцентират върху равнопоставеното третиране на всички субекти на търговския закон с цел да се ограничат затрудненията по начисляването и събирането на лихви за забавено плащане и по този начин да се въздейства върху междуфирмената задлъжнялост.
  С посочените текстове се предоставя възможност за кредитора да претендира заплащане на наказателни лихви за забава без значение дали те са изрично уговорени или не, както и без значение, дали страна по договора е стопански субект или държавен орган, в това си качество.
  Сроковете за плащане не трябва да надвишават 30 календарни дни, освен ако в договора са обосновани специфични обстоятелства които да изискват увеличаването на този срок до максимум 60 календарни дни. Лихвата за забавяне не може да бъде по-малка от законната и да се изключва с договора. Освен това кредиторът има право да получи минимална фиксирана сума от 80 лв. за претърпените от забавата вреди и обезщетение за други извършени разноски по събиране на вземането.
  Законопроектът не се прилага спрямо сделките извършвани с потребители, обезщетенията за щети, включително от застрахователни компании и не се отнася за дълговете, които са предмет на процедура по несъстоятелност на длъжник, както и за производство, чиято цел е преструктуриране на дълг.
  В хода на дискусията заместник-председателят на комисията Йордан Цонев изрази становище, че е много важно за членовете на икономическа комисия да дадат знак към бизнеса, че имат воля да регламентират добрите бизнес практики. А юридическите недостатъци на законопроекта биха могли да бъдат отстранени между първо и второ четене.
  Народният представител Румен Овчаров обяви, че този чисто икономически проблем стои не само пред България, но и пред целия Европейски съюз като изтъкна, че това е убедителен аргумент в подкрепа на законопроекта.
  Народният представител Диан Червенкондев изрази мнение, че мястото на предложените текстове е по-скоро в Закона за задълженията и договорите, а не в Търговския закон и се обяви за цялостно транспониране на Директива 2011/7/ЕО, а не за частично решаване на проблемите.
  Председателят на комисията Мартин Димитров направи аналогия с начисляването на наказателна лихва за забавяне при връщането на ДДС от страна на държавата и изрази мнение, че като се изключат юридическите несъвършенства на законопроекта, той определено е крачка в правилната посока.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 6 народни представители, без “Против” и “Въздържали се” – 12 народни представители.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон, № 154-01-96, внесен от Пламен Орешарски и група народни представители на 7 септември 2011 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума