Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
28/03/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерския съвет на 16 март 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерския съвет на 16 март 2012 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 28 март 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

  На заседанието присъства от Министерство на вътрешните работи - г-н Николай Нанков, началник на отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност” – МВР.

  Законопроектът беше представен от г-н Николай Нанков.
  Настоящият законопроект е изготвен в следствие от редица въпроси, появили се във връзка с приетия през 2010 г. Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и изцяло новия подход заложен в законопроекта. Появилите се трудности провокират предложените промени.
  В законопроекта се регламентират държавните ведомства които извършват дейност с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия като субекти, на които могат да се издават съответни разрешителни. Допълнително се предлагат промени в уредбата по издаването на разрешение за съхранение на взривни вещества, пиротехнически изделия, боеприпаси и оръжия на лица, които не са получили разрешения за производство, търговия или придобиване. Въвежда се по-ясна дефиниция на огнестрелните оръжия, които не попадат в приложното поле на закона. Дава се възможност за продажба на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия при определени условия по време на провеждане на търговски изложения, несвързани с отбраната, с цел да се улесни и стимулира провеждането на търговски изложения, на които да се извършва реална търговия. Предлага се изискването за завършено основно образование за издаване на съответно разрешение да е валидно единствено при издаване на разрешение за придобиване с цел да се разреши проблема с лица, практикуващи лов, които са завършили основното си образование, но не притежават документ за това, вследствие на което не могат да подновят разрешението си за носене и употреба на огнестрелно оръжие за ловни цели. Регулира се и режима на издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбище. Регламентират се също така правата и действията на контролните органи, както и административно наказателната отговорност при отказ на лице, което носи и или употребява оръжие, да бъде проверявано за употреба на алкохол, наркотични вещества или упойващи вещества.
  Втора основна група промени се налагат от приетата Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 г. за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение, която влиза в сила от 14 март 2012 г. Изменителната директива предвижда промяна в определени срокове които са отразени и в настоящия законопроект, с цел да се осигури достатъчно време на икономическите субекти да се приведат в съответствие с нормативните изисквания, както и компетентните органи да осигурят необходимите софтуерни ресурси за изграждане на системата за проследимост.
  Третата основна група предложения са свързани с правилното прилагане на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари, Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари и Европейското споразумение за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

  След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и без “Въздържал се” .
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 202-01-16, внесен от Министерски съвет на 16 март 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума