Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
23/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-62, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-62, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.


  На свое извънредно заседание, проведено на 23 октомври 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите - Владислав Горанов – заместник-министър и Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика”; от Национална агенция за приходите - Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно осигурителна методология”; от Българска търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия - Лилия Страшникова и Галина Русева.

  Законопроектът беше представен от заместник-министър Владислав Горанов. Той посочи няколко основни момента, които са мотивирали изготвянето на разглежданите промени. На първо място това е необходимостта от хармонизиране на националното законодателство с европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, на следващо място - необходимостта от прецизиране на разпоредбите, които пораждат затруднения при практическото прилагане на закона.

  Във връзка с писмо на Европейската комисия за несъответствия на някои разпоредби на закона с Директива 2006/112/ЕС законопроектът предлага промяна, с която се възстановява правната уредба, действаща преди присъединяването на страната към Европейския съюз, свързани с правото на приспадане на данъчен кредит при доставка на мотоциклети и леки автомобили. Допълнително се предлага и разпоредба за определяне на данъчната основа при доставки по договори за концесия за строителство, за услуга или за добив, когато възнаграждението изцяло или частично е определено в стоки или услуги. Предвижда се, че доставка не е налице при извършване на преобразуване (апорт) на бюджетни, държавни или общински предприятия, както и удължаване на срока за подаване на опис на наличните активи към датата на регистрация.

  Със законопроекта се предлагат и промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Кодекса за социално осигуряване, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за счетоводството, Закона за здравното осигуряване и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

  Въвежда се променен ред за погасяване на публичните задължения по чл. 169 ДОПК, по реда на настъпване на падежа на всяко задължение, без значение начина на установяването му, когато длъжникът не е в състояние да погаси всички задължения. Когато повече от едно от задълженията са с един и същ падеж – те се погасяват съразмерно.

  Променя се и размера на дължимата лихва за непогасени публични вземания за осигурителни вноски, за да се постигне еднакво третиране на публичните задължения, което да доведе до намаляване на лихвите, свързани с общата данъчно-осигурителна тежест. Отделно се предлага и нов ред за определяне и внасяне на авансовите вноски за корпоративен данък. Част от предвидените промени са обвързани и с приетия нов Закон за хазарта, в сила от 1 юли 2012 г.

  В хода на последвалата дискусия народните представители Йордан Цонев, Румен Овчаров и Мартин Димитров поставиха въпрос относно това какви са аргументите за въвеждане на различни ставки за хазартни игри от разстояние и за тези, които не попадат в тази графа; дали се предвижда да се въведе облагане на доходите от хазарт; какъв е размерът на бюджетните приходи от хазартни игри от разстояние. В отговор от Министерство на финансите изтъкнаха, че към момента няма нито един лицензиран оператор за такава дейност, както и че не се предвижда облагане на доходите от хазарт.

  Друга засегната тема беше, дали правителството възнамерява да предложи облагане на приходите от търговия с финансови инструменти, като в отговор на поставените въпроси заместник-министър Горанов изрази становище, че към този момент се предлага само да се облагат доходите от лихви. В тази връзка се повдигна и въпрос за очаквания размер на таксите, които ще се събират от банките в изпълнение на задълженията им от предложените изменения.

  След приключване на обсъждането на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 12, “Против” – 7 и “Въздържал се” – един народен представител. .

  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 202-01-62, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:

  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума