Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
25/10/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г.


  На свое извънредно заседание, проведено съвместно с Комисията по бюджет и финанси на 25 октомври 2012 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
  На заседанието присъстваха: вицепремиерът и министърът на финансите - Симеон Дянков, министърът на икономиката, енергетиката и туризма – Делян Добрев, министърът на здравеопазването – Десислава Атанасова, заместник-министърът на финансите - Владислав Горанов, председателят на Сметната палата – Валери Димитров, Калин Христов – подуправител на БНБ и други.
  Законопроектът беше представен от министъра на финансите Симеон Дянков.
  Според мотивите, изложени от вносителя, една от основните цели, които се поставят с бюджет 2013, е осигуряването на фискална устойчивост, която е ключовият елемент в основата на икономическата стабилност. Икономическата стабилност, от своя страна, е предпоставка за стимулиране на иновациите, инвестициите, повишаването на икономическия растеж и ограничаване на безработицата и инфлацията.
  Бюджетната политика в средносрочен план е ориентирана към постигането на балансиран бюджет, при запазване на данъчно-осигурителната тежест и избягване на драстични съкращения на разходите. Същевременно продължават да се прилагат устойчиви увеличения на трансферите за социални програми и предоставяне на подкрепа за пенсионерите и хората с по-ниски доходи.
  В бюджет 2013 се запазва консервативната бюджетна политика предвид продължаващата финансово-икономическа нестабилност в международен план. Приоритетите са насочени към справяне с най-важните икономически и социални предизвикателства пред страната чрез стимулиране на растежа и заетостта.
  Предвижда се финансовата дисциплина при изразходването на ограничените публични ресурси, както и при ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз, да гарантира максимален положителен ефект от провежданите политики през 2013 г.
  Основните макроикономически показатели за 2013 г. са:
  1. Растежът на БВП за 2013 г. се очаква да достигне 1,9% в реално изражение.
  2. През 2013 г. се очакват по-висока средногодишна инфлация. Дефлаторът на БВП ще достигне 2,9%, като с основен принос ще бъде вътрешното търсене.
  3. Дефицитът по текущата сметка ще достигне 2,8% от БВП през 2013 г. и постепенно ще нараства в средносрочен план.
  4. Преките чуждестранни инвестиции в процент от БВП се предвижда да бъдат в размер на 4.2 %.
  За 2013 г. е планирана бюджетна позиция по КФП в размер на -1 100 млн. лв. или -1,3% от прогнозния БВП. Заложената фискална цел за 2013 г. се предвижда да бъде постигната при размер на разходите по КФП от 31 689,6 млн. лв. (38,9% от БВП), които бележат изменение в сравнение с програмата за 2012 г. от 6,2% или в номинален размер увеличението е с 1 845,3 млн. лв. В разходите е включена и вноската в общия бюджет на ЕС, която е в размер 908,2 млн.лв. или бележи увеличение с 12,5 млн. лв., но като относителен дял от БВП намалява от 1,2% от БВП за 2012 г. на 1,1 % от БВП за 2013 г.
  През 2013 г. се предвижда размерът на приходите по КФП да бъде 30 589,6 млн. лв. (37,5% от БВП) при номинален растеж от 1 837,6 млн. лв., което представлява растеж от 6,2% спрямо програмата за 2012 г.
  Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев представи бюджета на министерството като посочи, че основните му параметри за 2013 г. са - приходи в размер на 156 290 000 лв. и разходи в размер на 83 473 700 лв.
  Политиките, които ще се изпълняват през 2013 г. са:
  1. „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност” с бюджет в размер на 31 576 017 лв.
  2. „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество” с бюджет в размер на 17 980 039 лв.
  3. „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие” с бюджет в размер на 24 283 983 лв.
  Бюджетът по програма „Администрация” е в размер на 9 633 661 лв.
  С бюджета за 2013 г. продължава изпълнението на политиките на правителството на европейското развитие на България за преодоляване на последиците от финансовата и икономическата криза и възстановяване на българската икономика. Стремежът на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма при формиране на бюджет 2013 г. е постигане на максимална ефективност в изпълнение на поставените стратегически цели в условията на сложна фискална среда.
  В хода на дискусията заместник-председателят на комисията Йордан Цонев изрази мнение, че в бюджет 2013 г. разходите са реални, а очакваните приходи – силно надценени и несъобразени със събираемостта през последните три години. В тази връзка и председателят на комисията Мартин Димитров посочи, че прогнозата за събираемостта на ДДС е нереалистична.
  Подуправителят на БНБ Калин Христов също изрази своите резерви към приходната част на бюджета и препоръча да се работи с по-голям фискален резерв. Той отбеляза, че при въвеждането на данък върху дохода от лихви трябва да има по-голяма юридическа яснота, а също така, че в дългосрочен план тази мярка ще доведе до по-ниска инвестиционна активност.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2: без “За”, “Против” – двама и “Въздържали се” – 16 народни представители;
  2. по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Комисията за финансов надзор по чл. 1 и чл. 5: без “За”, “Против” – един и “Въздържали се” – 17 народни представители;
  3. по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет и на Комисията за финансов надзор по чл. 1, чл. 2 и чл. 5: без “За”, “Против” – един и “Въздържали се” – 17 народни представители;
  4. по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със становище на Министерския съвет по чл. 1 : “За” – 16, “Против” – 4-ма и “Въздържал се” – един народен представител.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерския съвет на 12 октомври 2012 г., със становището на Министерския съвет.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,
  ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ:


  МАРТИН ДИМИТРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума